Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zápis ZO 4/2018

Typ: ostatní
Zápis ZO 4/2018

Z Á P I S 4/2018

ze zasedání Zastupitelstva Obce Lovčičky konaného

dne 26. 4. 2018 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

Přítomni: dle prezenční listiny 4 členů ZO

Omluven Ing. Petr Klein, Jarmila Kleinová, Jan Adámek

Zasedání  Zastupitelstva  Obce Lovčičky (dále jen ZO) zahájil a řídil starosta obce Mgr. Martin Bartoš 

Po přivítání členů ZO a občanů konstatoval:

- zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením na úředních deskách

- zápis z minulého jednání byl schválen

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Jaroslav Šitavanc, Jaroslav Havel

Zapisovatel:  Mgr. Martin Bartoš

Je pořizován audiovizuální záznam zasedání ZO, který bude uveřejněn na webových stránkách obce Lovčičky www.lovcicky.cz

Návrh programu byl vyvěšen a zaslán členům ZO v souladu s jednacím řádem.

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s navrhovaným programem:

 1. Rozpočtové opatření obce Lovčičky č.4
 2. Účetní závěrka za rok 2017 OÚ Lovčičky
 3. Účetní závěrka MŠ Lovčičky
 4. Půjčka ŽLaP – kompostéry
 5. Pozemkové úpravy – rozvržení obecních pozemků
 6. Revokace usnesení č. 13 z 28.2.2018
 7. Různé

Starosta obce vyzval zastupitele k doplnění programu. 

 

Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování o návrhu programu jako celku včetně doplněných bodů. 

Návrh usnesení č. 1:

 1. Rozpočtové opatření obce Lovčičky č.4
 2. Účetní závěrka za rok 2017 OÚ Lovčičky
 3. Účetní závěrka MŠ Lovčičky
 4. Půjčka ŽLaP – kompostéry
 5. Pozemkové úpravy – rozvržení obecních pozemků
 6. Revokace usnesení č. 13 z 28.2.2018
 7. Různé

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje program jednání.

4 – 0 – 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 1. „Rozpočtové opatření obce Lovčičky č.4“

 

Návrh usnesení č. 2

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

schvaluje rozpočtové opatření Obce Lovčičky č. 4. 

                                                                                             4 – 0 – 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 2. „Účetní závěrka za rok 2017 OÚ Lovčičky“

 

Návrh usnesení č. 3

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

schvaluje účetní závěrku za rok 2017 OÚ Lovčičky

 

               4 – 0 – 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 3. „Účetní závěrka MŠ Lovčičky“

 

Návrh usnesení č. 4:

Zastupitelstvo obce Lovčičky

schvaluje účetní závěrku MŠ Lovčičky

 

4 – 0 – 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 4.  „Půjčka ŽLaP – kompostéry“

DSO ŽLaP obdrželo dotaci na kompostéry od SFŽP. Než fond pošle peníze na účet DSO je zapotřebí zaplatit kompostéry. Každá zapojená obec si zaplatí kompostéry v požadovaném počtu. Jakmile SFŽP poukáže finanční prostředky na účet DSO ŽLaP, DSO vrátí zaplacenou částku za kompostéry zpět na účet obce.

Návrh usnesení č. 5:

Zastupitelstvo obce Lovčičky

schvaluje půjčku DSO ŽLaP na dofinancování kompostérů určených pro obec Lovčičky.

 

4 – 0 – 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 5. „Pozemkové úpravy – rozvržení obecních pozemků“

 

Návrh usnesení č. 6:

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

a) schvaluje rozvržení pozemků dle předloženého plánu firmy Geocart CZ, a.s. zpracovatele pozemkových úprav v obci Lovčičky

               4 – 0 – 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

 

Příchod zastupitele Jana Adámka 19:29

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 6. Revokace usnesení č. 13 z 28.2.2018

 

Zastupitelstvu je předložen materiál, který ruší usnesení č. 13 z 28.2.2018.

Návrh usnesení č. 7

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

r u š í usnesení číslo 13 z 28.2.2018 v tomto znění:

 

Návrh usnesení č. 13

 1. s ch v a l u j e pronájem kiosku TJ Sokol Lovčičky na rok 2018
 2. pověřuje starostu k vypracování nájemní smlouvy
 3. nájemní smlouvu projedná stavební komise
 4. pověřuje starostu k podpisu smlouvy

 

5 – 0 – 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu Různé. 

 

Na základě požadavku Státního pozemkového úřadu, je nutné stanovení priorit plánu společných zařízení v KPÚ v obci Lovčičky.

Návrh usnesení č. 14:

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

schvaluje priority plánu společných zařízení v KPÚ v obci Lovčičky takto:

 1. cesta HC1 – Otnice – Lovčičky
 2. environmentální opatření soustava tůní v lokalitě Podcibulčí a to v případě, že se podaří vyměnit potřebné pozemky
 3. cesta HC3 – chaty Lovčičky
 4. environmentální opatření VC 25 – ovocná alej v lokalitě Pastoušky

               5 – 0 – 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno

 

Starosta obce přednesl zastupitelům zprávu stavební komise.

Návrh usnesení č. 15:

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

bere na vědomí zprávu stavební komise

               5 – 0 – 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno

 

Starosta obce informoval zastupitele a přítomné občany o provozu MŠ Lovčičky o hlavních prázdninách. Provoz bude zajištěn od 2.7.2018 – 13.7.2018 a je přihlášeno 11 dětí.

p. Šmíd se dotazuje na možné vyčištění koryta potoka u statku.

Místostarosta: jsme v jednání s Povodím Moravy jako se správcem vodoteče. Příslib od správce, že se bude vodoteč čistit, termín ovšem neurčen.

 

 

Paní Marie Kalousková: proč nebyl zveřejněn otevřený dopis, který poslala na OÚ Lovčičky.

Starosta: dopis bude zveřejněn až po obdržení metodik jak uveřejňovat materiály s osobními daty na základě chystané platnosti směrnice Evropské komise GDPR.

 

Jednání ZO ukončeno v 20:15 hod.

Starosta obce poděkoval členům ZO a občanům za účast.

 V Lovčičkách dne 3. 5. 2018

 

Zapisovatel:                                                     …………………………………….. 

Ověřovatelé:                                                    .…………………………………….

                   ……………………………………..

Starosta obce:                                                 …………………………………….

 

Audiovizuální záznam ze zasedání ZO 26.4.2018


Vytvořeno: 7. 5. 2018
Poslední aktualizace: 7. 5. 2018 10:57
Autor: Správce Webu