Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zápis ZO 5/2018

Typ: ostatní
Zápis ZO 5/2018

Z Á P I S 5/2018

ze zasedání Zastupitelstva Obce Lovčičky konaného

dne 30. 5. 2018 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

Přítomni: dle prezenční listiny 5 členů ZO

Omluven Ing. Jaroslav Šitavanc, Jaroslav Havel

Zasedání  Zastupitelstva  Obce Lovčičky (dále jen ZO) zahájil a řídil starosta obce Mgr. Martin Bartoš 

Po přivítání členů ZO a občanů konstatoval:

- zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením na úředních deskách

- zápis z minulého jednání byl schválen

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Petr Klein, Jan Adámek

Zapisovatel:  Mgr. Martin Bartoš

Je pořizován audiovizuální záznam zasedání ZO, který bude uveřejněn na webových stránkách obce Lovčičky www.lovcicky.cz

Návrh programu byl vyvěšen a zaslán členům ZO v souladu s jednacím řádem.

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s navrhovaným programem:

 1. Rozpočtové opatření obce Lovčičky č.5
 2. Změna vyhlášky 2/2011 o místním poplatku
 3. Doplnění vyhlášek 1/2012, 2/2015,4/2016,1/2017 o místním poplatku
 4. Vyřazení majetku obce (zametací koště na kurty)
 5. Smlouva o zřízení práva stavby
 6. Různé

Starosta obce vyzval zastupitele k doplnění programu. 

 1. Změna počtu zastupitelů obce Lovčičky
 2. Pronájem KIOSKU TJ Sokol Lovčičky
 3. Žádost o dotaci z rozpočtu obce Lovčičky
 4. Veřejnoprávní smlouva na dotaci z rozpočtu obec Lovčičky

 

Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování o návrhu programu jako celku včetně doplněných bodů. 

 1. Rozpočtové opatření obce Lovčičky č.5
 2. Změna vyhlášky 2/2011 o místním poplatku
 3. Doplnění vyhlášek 1/2012, 2/2015,4/2016,1/2017 o místním poplatku
 4. Vyřazení majetku obce (zametací koště na kurty)
 5. Smlouva o zřízení práva stavby
 6. Změna počtu zastupitelů obce Lovčičky
 7. Pronájem KIOSKU TJ Sokol Lovčičky
 8. Žádost o dotaci z rozpočtu obce Lovčičky
 9. Veřejnoprávní smlouva na dotaci z rozpočtu obec Lovčičky
 10. Různé

Návrh usnesení č. 1:

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje program jednání.

5 – 0 – 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Starosta obce informoval zastupitele a přítomné občany o zahájení platnosti zákona EU na ochranu osobních údajů GDPR a se systémem fungování Obecního úřadu a řízení zastupitelstva dle této legislativy.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 1. „Rozpočtové opatření obce Lovčičky č.5“

 

Návrh usnesení č. 2

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

schvaluje rozpočtové opatření Obce Lovčičky číslo 5.

 

5 – 0 – 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 2. „Změna vyhlášky 2/2011 o místním poplatku“

 

Návrh usnesení č. 3

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

 1. ruší vyhlášku o místním poplatku 2/2011 ze dne 7.1.2011
 2. schvaluje vyhlášku o místním poplatku 1/2018 ke dni 31.5.2018

 

5 – 0 – 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 3. „Doplnění vyhlášek 1/2012, 2/2015, 4/2016, 2/2017 o místním poplatku“

Návrh usnesení č. 4:

Zastupitelstvo obce Lovčičky

d o p l ň u j e  do článku 6, odstavec 2, písmeno c, částku 265,-Kč jako úlevu pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P

 

5 – 0 – 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 4.  „Vyřazení majetku obce (zametací koště na kurty)“

Návrh usnesení č. 5:

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

s o u h l a s  í  s vyřazením majetku vedeného na inventární kartě  pod číslem DM10186 v hodnotě 3.946,-Kč (zametací koště LUX – kurty)

 

5 – 0 – 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 5. „Smlouva o zřízení práva stavby“

 

Návrh usnesení č. 6:

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

s c h v a l u j e  smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku pro žadatele ............., předkladatelem smlouvy je ......................, na stavbu vodovodní přípojky.

               5 – 0 – 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 6. Změna počtu zastupitelů obce Lovčičky

 

Návrh usnesení č. 7

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

s c h v a l u j e  změnu počtu zastupitelů Obce Lovčičky ze 7 na 9. členů a to již pro nadcházející volební období

5 – 0 – 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 7. Pronájem KIOSKU TJ Sokol Lovčičky

 

Zastupitelstvu je předkládám záměr na dlouhodobý pronájem KIOSKU na hřišti. O pronájem projevil zájem TJ SOKOL Lovčičky.

Návrh usnesení č. 8

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

 1. s ch v a l u j e pronájem kiosku TJ Sokol Lovčičky na dobu neurčitou a to od 1.7.2018
 2. pověřuje starostu k vypracování nájemní smlouvy
 3. nájemní smlouvu projedná stavební komise

5 – 0 – 0 

 

Usnesení č. 8 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 8. Žádost o dotaci z rozpočtu obce Lovčičky

 

Návrh usnesení č. 9

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky těmto subjektům:

 

- SDH Lovčičky – příspěvek na činnost kroužku mladých hasičů

 

5 – 0 – 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky

 

 

Návrh usnesení č. 10

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky těmto subjektům:

 

- SDH Lovčičky – příspěvek na činnost kroužku mladých hasičů v částce 45.000,-Kč

 

 - pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy

 

5 – 0 – 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno

Starosta informoval zastupitele a občany

- o proběhlém workshopu k Auditu Familyfriendlycommunikty

 

Jednání ZO ukončeno v 20:15 hod.

Starosta obce poděkoval členům ZO a občanům za účast.

 V Lovčičkách dne 3. 6. 2018

 

Zapisovatel:                                                     …………………………………….. 

Ověřovatelé:                                                    .…………………………………….

                   ……………………………………..

Starosta obce:                                                 …………………………………….

 

Audiovizuální záznam jednání Zastupitelstva obce ze dne 30.5.2018 první část

Audiovizuální záznam jednání Zastupitelstva obce ze dne 30.5.2018 druhá část


Vytvořeno: 14. 6. 2018
Poslední aktualizace: 14. 6. 2018 14:04
Autor: Správce Webu