Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zápis ZO 6/2018

Typ: ostatní
Zápis ZO 6/2018

Z Á P I S 6/2018

ze zasedání Zastupitelstva Obce Lovčičky konaného

dne 27. 6. 2018 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

Přítomni: dle prezenční listiny 6 členů ZO

Omluven Jan Adámek

Zasedání  Zastupitelstva  Obce Lovčičky (dále jen ZO) zahájil a řídil starosta obce Mgr. Martin Bartoš 

Po přivítání členů ZO a občanů konstatoval:

- zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením na úředních deskách

- zápis z minulého jednání byl schválen

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Jaroslav Šitavanc, Jarmila Kleinová

Zapisovatel:  Mgr. Martin Bartoš

Je pořizován audiovizuální záznam zasedání ZO, který bude uveřejněn na webových stránkách obce Lovčičky www.lovcicky.cz

Návrh programu byl vyvěšen a zaslán členům ZO v souladu s jednacím řádem.

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s navrhovaným programem:

 1. Rozpočtové opatření obce Lovčičky č.6
 2. Závěrečný účet obce Lovčičky
 3. Závěrečný účet DSO ŽLaP
 4. Bezúplatný převod hasičské motorové stříkačky PS 12
 5. Dar MŠ Lovčičky
 6. Nájemní smlouva TJ Sokol Lovčičky
 7. Různé

Starosta obce vyzval zastupitele k doplnění programu. 

 1. Schválení smlouvy Nadace ČEZ
 2. Schválení priorit audit familyfriendlycommunity

 

Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování o návrhu programu jako celku včetně doplněných bodů. 

 1. Rozpočtové opatření obce Lovčičky č.6
 2. Závěrečný účet obce Lovčičky
 3. Závěrečný účet DSO ŽLaP
 4. Bezúplatný převod hasičské motorové stříkačky PPS 12
 5. Dar MŠ Lovčičky
 6. Nájemní smlouva TJ Sokol Lovčičky
 7. Schválení smlouvy Nadace ČEZ
 8. Schválení priorit audit familyfriendlycommunity
 9. Různé

Návrh usnesení č. 1:

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje program jednání.

6 – 0 – 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 1. „Rozpočtové opatření obce Lovčičky č.6“

 

Návrh usnesení č. 2

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

schvaluje rozpočtové opatření Obce Lovčičky číslo 6.

 

6 – 0 – 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 2. „Závěrečný účet obce Lovčičky“

 

Návrh usnesení č. 3

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

schvaluje závěrečný účet obce Lovčičky za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením za rok 2017 bez výhrad

 

   6 – 0 – 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno

 

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 3. „Závěrečný účet DSO ŽLaP“

Návrh usnesení č. 4:

Zastupitelstvo obce Lovčičky

b e r e na vědomí závěrečný účet DSO Ždánický les a Politaví

 

       6 – 0 – 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 4.  „Bezúplatný převod hasičské motorové stříkačky PPS 12 “

Návrh usnesení č. 5:

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

 1. s o u h l a s í  s bezúplatným převodem hasičské motorové stříkačky PPS 12 vedené pod inventárním číslem DM10088 v hodnotě 27030,-Kč, pořízené v roce 1972, Sboru dobrovolných hasičů Lovčičky pro potřeby výcviku mladých hasičů.
 2. vyřazuje hasičskou motorovou stříkačku PPS 12 vedené pod inventárním číslem DM10088 v hodnotě 27030,-Kč, pořízené v roce 1972

 

 1. pověřuje starostu k podpisu smlouvy

 

6 – 0 – 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 5. „Dar MŠ Lovčičky“

 

Návrh usnesení č. 6:

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

 1. schvaluje finanční dar Honebního společenstva Otnice v hodnotě 5.600,-Kč Mateřské škole Lovčičky
 2. s c h v a l u j e  finanční dar z dobrovolného vstupného u příležitosti vystoupení kapely Vysočanka v hodnotě 2.706,-Kč Mateřské škole Lovčičky

               6 – 0 – 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

 

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 6. Nájemní smlouva TJ Sokol Lovčičky

 

Návrh usnesení č. 7

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

 1. s c h v a l u j e  nájemní smlouvu s TJ Sokol Lovčičky na pronájem prodejního kiosku u fotbalového hřiště

 

 1. pověřuje starostu k podpisu smlouvy

6 – 0 – 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 7. Schválení smlouvy Nadace ČEZ

 

Návrh usnesení č. 8

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

 1. s c h v a l u j e  smlouvu o nadačním příspěvku skupiny ČEZ obci Lovčičky na vybudování oranžového přechodu v obci 120.000,-Kč

 

 1. pověřuje starostu k podpisu smlouvy

6 – 0 – 0 

 

Usnesení č. 8 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 8. Schválení priorit audit familyfriendlycommunity

 

Návrh usnesení č. 9

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

s c h v a l u j e  priority auditu familyfriendlycommunity takto:

 

- příčné zpomalovací retardéry u MŠ

- přechody pro chodce

- výsadba lípy ke 100. výročí vzniku ČR

- roční přehled všech akcí na webu

- postupná opravy chodníků v obci

- omezení hlučnosti ve zvolených časech (např. křovinořezy v neděli)

- vybudování odstavných ploch pro automobily

- školení pro seniory – PC dovednosti, finanční gramotnost

 

 

6 – 0 – 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno

 

 

Různé

 

Před dvěma roky hovořil na setkání obcí ŽLaP starosta Zbýšova o špatném vybavení léčebny dlouhodobě nemocných ve vyškovské nemocnici. Navrhl tehdy zorganizovat finanční pomoc obcí na technickou modernizaci. Věc projednal s vedením nemocnice.  

Na pokojích není televize a WiFi pro internetové napojení. Pokud si pacient nechá dovézt vlastní televizor, není v prostoru LDN signál  a metalický rozvod TV signálu neexistuje. Pacienti jsou odkázáni na poslech rozhlasu.

V této souvislosti by bylo dobré oživit návrh starosty Zbýšova a vyzvat obce ŽLaP, Větrníku a další z okresu Vyškov k finančnímu přispění na řešení situace.

Je vytvořen nástin technického řešení pokrytí prostor LDN sítí WiFi pro možnost napojení internetu  a kabelového rozvodu tv.signálu na všechny pokoje. Zároveň by každý pokoj byl vybaven TV přijímačem.

Návrh usnesení č. 10

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 1. schvaluje vyhlášení veřejné sbírky na příspěvek dovybavení LDN Vyškov (rozvod TV signálu, WIFI síť a TV příjímače)
 2. schvaluje doplacení veřejné sbírky do částky 35.000,-Kč
 3. pověřuje starostu k zajištění všech administrativních úkonů v této věci

 

6 – 0 – 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno

 

Jednání ZO ukončeno v 20:15 hod.

Starosta obce poděkoval členům ZO a občanům za účast.

 V Lovčičkách dne 3. 5. 2018

 

Zapisovatel:                                                      …………………………………….. 

Ověřovatelé:                                                    .…………………………………….

                    ……………………………………..

Starosta obce:                                                 ………………………………….......

 

Audiovizuální záznam ze zasedání OZ 27.6.2018 - první část

Audiovizuální záznam ze zasedání OZ 27.6.2018 - druhá část


Vytvořeno: 13. 7. 2018
Poslední aktualizace: 13. 7. 2018 17:26
Autor: Správce Webu