Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zápis ZO 8/2018

Typ: ostatní
Zápis ZO 8/2018

Z Á P I S 8/2018

ze zasedání Zastupitelstva Obce Lovčičky konaného

dne 26. 9. 2018 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

Přítomni: dle prezenční listiny 6 členů ZO

Omluven: Jiří Kareš

Zasedání  Zastupitelstva  Obce Lovčičky (dále jen ZO) zahájil a řídil starosta obce Mgr. Martin Bartoš 

Po přivítání členů ZO a občanů konstatoval:

- zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením na úředních deskách

- zápis z minulého jednání byl schválen

Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Havel, Jarmila Kleinová

Zapisovatel:  Mgr. Martin Bartoš

Je pořizován audiovizuální záznam zasedání ZO, který bude uveřejněn na webových stránkách obce Lovčičky www.lovcicky.cz

Návrh programu byl vyvěšen a zaslán členům ZO v souladu s jednacím řádem.

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s navrhovaným programem:

 1. Rozpočtové opatření obce Lovčičky č. 9
 2. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 3. Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 4. Různé

Starosta obce vyzval zastupitele k doplnění programu. 

 1. Finanční zajištění mimořádného programu MŚ v důsledku vypnutí el. energie
 2. Smlouva o zřízení práva služebnosti

Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování o návrhu programu jako celku včetně doplněných bodů. 

 1. Rozpočtové opatření obce Lovčičky č. 9
 2. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 3. Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 4. Finanční zajištění mimořádného programu MŚ v důsledku vypnutí el. energie
 5. Smlouva o zřízení práva služebnosti
 6. Různé

Návrh usnesení č. 1:

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje program jednání.

6 – 0 – 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 1. „Rozpočtové opatření obce Lovčičky č.9“

 

Návrh usnesení č. 2

Zastupitelstvo obce Lovčičky

schvaluje rozpočtové opatření Obce Lovčičky číslo 9.

 

6 – 0 – 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 2. „Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky“

 

Návrh usnesení č. 3

Zastupitelstvo obce Lovčičky

schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky těmto subjektům:

- pan xxxxxxx – příspěvek na kroje stárků 3.000,-

- paní xxxxxx – Vozatajské závody 2018 – 5.000,-

- SNBB Lovčičky – činnost spolku - 15.000,-

 

   6 – 0 – 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 3. „Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky“

Návrh usnesení č. 4:

Zastupitelstvo obce Lovčičky

schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky těmto subjektům:

- pan xxxxx – příspěvek na kroje stárků 3.000,-

- paní xxxxx – Vozatajské závody 2018 – 5.000,-

- SNBB – činnost spolku  15.000,-

 

b) pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy

 

       6 – 0 – 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 4.  „Finanční zajištění mimořádného programu MŠ v důsledku vypnutí el. energie“

Návrh usnesení č. 5:

Zastupitelstvo obce Lovčičky

schvaluje finanční příspěvek na provoz MŠ Lovčičky příspěvkové organizace ve výši 3.500,-Kč na zajištění řešení mimořádné události s výpadkem elektrické energie. Příspěvek je určen na úhradu autobusu pro výlet dětí MŠ Lovčičky.

 

6 – 0 – 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 5. „Smlouva o zřízení práva služebnosti“

Na základě požadavků stavební komise bylo předloženo zaměření stavby a technologický postup opravy zdi.

Návrh usnesení č. 6:

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

 1. schvaluje smlouvu o zřízení práva služebnosti na opěrnou zeď u RD xxxx pí.xxxxxx
 2. p o v ě ř u j e  starostu k podepsání smlouvy

               6 – 0 – 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

 

Předseda kontrolního výboru přednesl zastupitelům zprávu kontrolního výboru.

Návrh usnesení č. 7:

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 

bere na vědomí zprávu kontrolního výboru obce Lovčičky

               6 – 0 – 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

  

Na základě požadavků kontrolního výboru se revokuje usnesení číslo 11 ze zasedání zastupitelstva 2/18, protože se celá věc ubírá občanskoprávním sporem mezi 2 fyzickými osobami. Občanskoprávní spor je ve fázi termínu hlavního líčení, bez účasti obce Lovčičky.

Návrh usnesení č. 8:

Zastupitelstvo obce Lovčičky

ruší usnesení číslo 11. ze dne 28.2.2018

               6 – 0 – 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Starosta obce jmenovitě poděkoval za práci členům kontrolního a finančního výboru. Dále poděkoval za práci členům stavební komise a všem občanům, kteří pomáhali rozvíjet naši obec. Závěrečné poděkování patřilo zastupitelům obce Lovčičky.

 

Jednání ZO ukončeno v 19:45 hod.

Starosta obce poděkoval členům ZO a občanům za účast.

 V Lovčičkách dne 1. 10. 2018

 

 

Zapisovatel:                                                     …………………………………….. 

Ověřovatelé:                                                    .…………………………………….

                   ……………………………………..

Starosta obce:                                                 ………………………………….....

Audiovizuální záznam ze zasedání ZO 26.9.2018


Vytvořeno: 3. 10. 2018
Poslední aktualizace: 3. 10. 2018 12:06
Autor: Správce Webu