Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Lovčičky
Lovčičky
Obec Lovčičky

Průběžné informace k výstavbě ČOV a kanalizace

27-6-2014

Vážení občané,

věnujte prosím pozornost následujícímu textu v celém rozsahu. V současné době byla v naší obci započata výstavba ČOV a kanalizace. Rádi bychom vás touto cestou informovali o důležitých etapách a jejím průběhu, neboť se dotkne všech obyvatel Lovčiček. Tato stránka bude průběžně doplňována informacemi dle aktuálního stavu stavby.

Budete-li potřebovat sdělit svůj problém ústně, můžete se obrátit na tyto osoby.

Předpokládaný termín dokončení bude v dubnu 2015.

Jednotlivé stoky se budou budovat od nejnižšího místa po nejvyšší.

Stoku lze začít užívat až po vybudování čistírny odpadních vod a jedině se souhlasem správce kanalizace - obcí Lovčičky a po vyřízení povinných formalit, o kterých se dočtete dále.

V současné době se již buduje stoka A a A3. Začátkem prázdnin se začne s budováním stok A2, A4, A6 a A-6-1. Při výstavbě bude postupováno tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost v co největším rozsahu.

Situaci s popisem stok si můžete prohlédnout zde.

Harmonogram prací najdete zde.

Obec získala mj. příslib dotace na výstavbu „veřejných částí kanalizačních přípojek“.

Tyto veřejné části přípojek budou postaveny dle aktuální prováděcí dokumentace k ČOV a kanalizaci. Jsou v ní zahrnuty veškeré připomínky a návrhy občanů, kteří měli možnost se k nim v loňském roce vyjádřit. Doporučujeme všem občanům, kteří navrhovali změny v umístění odboček, aby si správnost jejich zákresu zkontrolovali v prováděcí dokumentaci ještě před zahájením jejich výstavby.

Prováděcí dokumentace je k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

Veřejná část přípojky bude úsek domovní kanalizační přípojky od odbočky na hlavním řadu veřejné kanalizace až po revizní šachtu, včetně této šachty.

Veřejnou část přípojky uhradí a zrealizuje obec Lovčičky za podmínky, že zájemce uzavře s obcí Lovčičky smlouvu o spoluinvestorství, ve které budou vymezeny majetkoprávní vztahy.

Veřejná část přípojek včetně revizní šachty bude v majetku obce. Zbylou část, která se bude napojovat na revizní šachtu a povede až k vnitřnímu rozvodu kanalizace domků, si budou občané realizovat a hradit na vlastní náklady. Stejně tak budou tuto část přípojky vlastnit.

Revizní šachty jsou zpravidla navrženy tak, aby byly umístěny na pozemku obce u hranic soukromých pozemků, nebo těsně za nimi ve snaze umístit šachtu mimo komunikaci. Z tohoto důvodu bude nezbytné uzavřít s některými občany smlouvu o právu provedení stavby v potřebném rozsahu a následně smlouvu o umístění věcného břemene.

Napojení domů na veřejnou kanalizaci bude obec Lovčičky vyžadovat dle zákona č.274/2001Sb, §3, odst. 8, ze kterého vyplývá, že obec je oprávněna nařídit vlastníkovi nemovitosti připojení na veřejnou kanalizaci, je-li to technicky možné.

Obec umožní napojení na veřejnou kanalizaci nejdříve po dostavbě čistírny odpadních vod v jejím zkušebním provozu a pouze na dokončenou dílčí stoku.

Pro úspěšné připojení stavby RD jsou nezbytné následující formality:

 • Územní souhlas – souhlas stavebního úřadu s umístěním stavby kanalizační přípojky. Po vydání územního souhlasu může stavebník ihned postavit kanalizační přípojku.
 • Projekt pro územní souhlas k umístění kanalizační přípojky – obsahuje jen základní informaci o umístění přípojky s jednoduchým technickým popisem záměru s příslušnými výkresy a není prováděcí dokumentací, která přesně rozepisuje materiál a provedení přípojky, způsob napojení na vnitřní rozvod RD apod.
 • Smlouva o spoluinvestorství – v případech, kde bude obec realizovat a hradit veřejnou část přípojky s revizní šachtou. Její návrh předloží obec
 • Smlouva o právu provést stavbu
 • Smlouva o vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace – její návrh předloží obec
 • Geometrický plán přípojky (vlastní části)

Obec Lovčičky nabízí v této souvislosti všem zájemcům zprostředkování služby k zajištění veškerých formalit potřebných k vydání územního souhlasu.

Služba zahrnuje:

 • vypracování projektové dokumentace pro územní souhlas
 • vyjádření dotčených osob
 • podání žádosti na stavební úřad
 • úhrada poplatku za žádost o územní souhlas na stavební úřad

Cena služby je 1500,-Kč

Obec poskytne službu za těchto podmínek:

 • zájemce může požádat o zprostředkování osobně na obecním úřadě v úředních hodinách v termínu do 30.7.2014, kde obdrží všechny potřebné podklady a formuláře. K žádosti složí předem zálohu 1500,- Kč.
 • Zájemce uzavře s obcí Lovčičky „Smlouvu o spoluinvestorství“, ve které se vymezí majetkoprávní vztahy k veřejné a soukromé části kanalizační přípojky. Smlouva bude vyhotovena ve dvou pare, z nichž jedno obdrží zájemce a druhé Obec Lovčičky.
 • Zájemce uzavře s obcí „Smlouvu o právu provedení stavby“, ve které uvede parcelní čísla všech pozemků ve svém vlastnictví, na kterých bude umístěna kanalizační přípojka. Ve smlouvě budou uvedeni všichni majitelé dotčených pozemků. Smlouva bude vyhotovena ve třech pare, z nichž jedno obdrží zájemce, druhé Obec Lovčičky a třetí stavební úřad.
 • Vyplněné a podepsané návrhy smluv zájemce přinese osobně v úředních hodinách na obecní úřad, kde obdrží od každé smlouvy jedno pare.
 • Veškeré podmínky musí být splněny nejpozději do 30.7.2014. Po tomto termínu si bude každý zájemce řešit výstavbu kanalizační přípojky individuálně!!!

Potřebné vzory dokumentů k prostudování si můžete prohlédnout níže. Originály tiskopisů s podpisem statutárního zástupce obce budou rozeslány všem domácnostem v Lovčičkách nebo je získáte v úředních hodinách na obecním úřadě v Lovčičkách.

Vzor smlouvy o spoluinvestorví si můžete prohlédnout zde. (207.84 kB)

Vzor smlouvy o právu provést stavbu si můžete prohlédnout zde. (134.16 kB)

Michal Kraus


4-7-2014

K harmonogramu prací (ještě jednou harmonogram (174.39 kB)popis stok (977.57 kB))

V I. Etapě budou postaveny stoky A, A-5, A-5-2, A-5-3, A-6, A-7, B, B-1, B2 a čerpací stanice s výtlakem.

Michal Kraus


28-7-2014

Z rozhodnutí Zastupitelstva obce byl prodloužen termín pro odevzdání smlouvy o spoluinvestorství  a smlouvy o právu provést stavbu do 13.8.2014.


3-9-2014

Příloha č. 2

ZO předloženy návrhy vztahující se k výstavbě veřejných částí kanalizačních přípojek v obci.

Usnesení č. 6

ZO schvaluje:

1.

Ke každému RD v Lovčičkách, u kterého je technicky možné napojení na veřejnou kanalizaci, povede pouze jedna veřejná část kanalizační přípojky hrazená z veřejných prostředků

2.

Veřejnou část kanalizační přípojky buduje a hradí Obec Lovčičky pouze u staveb, u kterých bylo vydáno rozhodnutí o vydání stavebního povolení nebo územní souhlas na stavbu připojovaného RD do 27.11.2013 (odevzdání prováděcí dokumentace na SFŽP).

3.

Občané, kteří budují kanalizační přípojku po 27.11.2013, budou hradit veškeré náklady spojené s její výstavbou.

4.

Občané, kteří budují více než jednu kanalizační přípojku k jednomu RD, si každou další přípojku budují a hradí na vlastní náklady.

5.

Občané, kteří mají zájem budovat více než jednu kanalizační přípojku pro jeden RD, nebo získali rozhodnutí o vydání stavebního povolení či územní souhlas na stavbu připojovaného RD po datu 27.11.2013, si mohou  požádat Obec Lovčičky o zprostředkování územního souhlasu na kanalizační přípojku. Cena za vyřízení   územního souhlasu za každou kanalizační přípojku  bude 1500,- Kč. Zájemci se mohou přihlásit na Obecním úřadě v Lovčičkách nejpozději do  10.9.2014.

6.

Zápis věcných břemen spojených s umístěním veřejných částí kanalizačních přípojek na soukromé pozemky, a to pouze v nezbytných případech, bude hradit Obec Lovčičky.

 • pro ….. 7
 • proti ….. 0
 • zdržel se …… 0

Zajímavé informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, středa 24. 7. 2024
slabý déšť 24 °C 15 °C
čtvrtek 25. 7. polojasno 25/12 °C
pátek 26. 7. skoro jasno 26/11 °C
sobota 27. 7. jasno 31/13 °C

Mohlo by Vás zajímat

Dotace

parallax-text parallax-prechod

nahoru