Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Lovčičky
Lovčičky
Obec Lovčičky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004

o místních poplatcích, platná v územním obvodu obce LOVČIČKY

Zastupitelstvo obce Lovčičky se na svém zasedání dne 16.1.2004 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 10, 12 a 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s ustanovením § 14, odst. 2, zákona č. 565/90 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Oddíl I.
Základní ustanovení

Článek 1.

Obec Lovčičky vybírá tyto poplatky:

 1. poplatek ze psů
 2. poplatek za užívání veřejného prostranství
 3. poplatek ze vstupného
 4. poplatek za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Oddíl II.
Poplatek ze psů

Článek 2. 

Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.

Článek 3. 
Poplatník

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla.

Článek 4. 
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen podat hlášení k poplatku ze psů do 15dnů ode dne vznik poplatkové povinnosti správci poplatku. Je rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatků do 15. dne od jejího vzniku.
 2. Vlastník psa je povinen oznámit správci poplatku do 15dnů nabytí psa do vlastnictví

Článek 5. 
Sazba poplatku

Sazby poplatku činí ročně:

 1. základní sazba .................................................................................. 70,- Kč
 2. za druhého a každého dalšího psa téhož poplatníka ..............120,- Kč

Článek 6. 
Osvobození od poplatku

 1. Poplatek se neplatí ze psů, jejichž vlastníky jsou osoby nevidomé, bezmocné, nebo držitelé průkazů ZTP/P (zvlášť těžce postižený s průvodcem)
 2. Nárok na osvobození je poplatník povinen prokázat
 3. Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození

Článek 7. 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatek ze psa je splatný do 31.3. každého roku
 2. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psů od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla. Za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku se platí 1/12 stanovené sazby
 3. Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek ze psů. Poplatník je povinen do 30 dnů ode dne zániku poplatkové povinnosti oznámit tuto skutečnost správci poplatku. Zjištěný přeplatek na poplatku ze psů se vrátí.

Oddíl III.
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Článek 9. 
Předmět poplatku

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, hyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních
  děl.
 2. Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení tj.sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
 3. Poplatek za užívání prostranství platí fyzické nebo právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1). Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů, odpovídají za placení celého poplatku společně a nerizdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku ktrémukoliv z nich.
 4. Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství do dne, kdy poplatník užívání veřejného prostranství ukončil, zařízení odstranil a uvedl prostranství do původního stavu. Pozemek musí být urovnán, oset trávou a pod.

Článek 10 
Sazby poplatku

Sazby poplatku činí:
 

a) Poplatek za skládku na veřej. prostranství za každý i započatý den 

 0,50 Kč/m2

b) Za použití veřejného prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků a pod., k prodejním akcím, včetně manipulačního prostoru, skládek zboží a vystaveného zboží za každý i započatý den

 50,- Kč

  celoroční umístění stánku /kiosku/ (za každý i započatý den m2/rok)

 180,- Kč

c) Za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení všeho druhu za každý m2/den

 4,- Kč

d) Za vyhrazení trvalého parkovacího místa: 
  - pro vozidla do hmotnosti 3,5 t

 50,- Kč/měs.

  - pro vozidla o hmotnosti nad 3,5 t

 500,- Kč/měs.

e) Za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků, cirkusů a jiných podobných atrakcí: jedna atrakce za každý i započatý týden

 400,- Kč

 

Článek 11 
Osvobození od poplatku

Od poplatku na veřejném prostranství jsou osvobozeni:

 1. Uživatelé tohoto prostranství, kteří pořádají akci bez vstupného, nebo jejíž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.
 2. Invalidní osoby, kterým bylovyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném prostranství.
 3. Od poplatku je osvobozen majitel nemovitosti provádějící stavební práce na uvedené nemovitosti po dobu 36 měsíců od data nabytí právní moci stavebního povolení. Toto osvobození se týká pouze veřejného prostranství, které bylo rozhodnutím obce majiteli stavebního povolení vymezeno.

Článek 12 
Oznamovací povinnost

 1. Každý, kdo užívá veřejné prostranství ve smyslu odst. 1) čl.9, je povinen oznámit správci poplatku zvláštní užívání veř. prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.
  Tato povinnost se týká i těch osob, které jsou od poplatku osvobozeny.
 2. Poplatník je povinen sdělit své jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, IČO. Jde-li o právnickou osobu, nebo fyzickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Článek 13 
Způsob úhrady

 1. Poplatek dle čl. 10, písm. a) je splatný ve dvou stejných splátkách, přičemž první splátka je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veř. prostranství započato a zbývající částka nejpozději do 15. dne ode dne, kdy bylo užívání veř. prostranství ukončeno.
 2. Poplatek dle čl. 10, písm. b),c),e), je splatný před provedením akce v hotovosti v pokladně správce poplatku, nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veř. prostranství započato.
 3. Poplatek dle čl. 10, písm.d) je splatný dopředu vždy nejpozději do prvého dne příslušného měsíce. Poplatek může být uhrazen dopředu jednorázově i na delší dobu.

Oddíl IV.
Poplatek ze vstupného

Článek 14 
Předmět poplatku

 1. Poplatek se vybírá ze vstupného na kulturní akce, sportovní akce, prodejní akce a ostatní akce podobného charakteru.
 2. Poplatek platí fyzické osoby nebo právnické osoby, které akci pořádají.
 3. Sazba poplatku ze vstupného činí 10% z celkové částky vybraného vstupného.

Článek 15 
Osvobození od poplatku

Od poplatku jsou osvobozeny:

 1. akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
 2. sportovní a kulturní akce, které pořádají neziskové, veřejně prospěšné organizace /např. Sokol, škola, myslivecké sdružení, hasiči, zahrádkáři a pod/

Článek 16 
Oznamovací povinnost

 1. Poplatník je povinen nejpozději do 5 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku její pořádání a vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem pořadatele, předložit ke kontrole a označení
 2. Poplatník je povinen sdělit správci poplatku jméno, příjmení, název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo, nebo IČO, kapacitu místa pořádání, cebu vstupného podle druhu. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti
 3. Do 10 dnů od ukončení akce je poplatník povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku. Neprodané vstupenky předloží správci poplatku ke kontrole.

Článek 17 
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne uspořádání akce, která poplatku podléhá.

Oddíl V.
Poplatek za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Článek 18 
Poplatník

Poplatek platí:

 1. Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.
 2. Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Článek 19 
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 18, písm. a) a b) této vyhlášky činí 400,- Kč a je tvořena:
  1. z částky 153,- Kč za kalendářní rok a
  2. z částky 247,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
   Skutečné náklady činily 133 812,- Kč a byly rozúčtovány takto: 133 812 Kč : 542 obyvatel = 246,89 Kč.
 2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Článek 20 
Snížení poplatku

 1. Sazba poplatku podle čl. 19, odst. 1 této vyhlášky se snižuje:
  a) o 15%, jsou-li k trvalému pobytu v bytové jednotce přihlášeny čtyři fyzické osoby
  b) o 25 % , je-li k trvalému pobytu v bytové jednotce přihlášeno pět osob
  c) o 35 %, je-li k trvalému pobytu v bytové jednotce přihlášeno šest a více osob
 2. Do počtu osob přihlášených k trvalému pobytu v bytové jednotce se nezapočítávají osoby osvobozené od poplatku dle čl. 21 odst. 1, této vyhlášky.
 3. Pro snížení sazby poplatku podle bodu 1 je rozhodný stav počtu přihlášených osob k trvalému pobytu v bytové jednotce k 1.1. příslušného roku.

Článek 21 
Osvobození od poplatku

 1. Od poplatku jsou osvobozeni:
  a) občané od roku, v němž dosáhnou 80-ti let věku
  b) děti do konce kalendářního roku, v němž se narodily

Článek 22 
Splatnost poplatku

 1. Poplatek pro poplatníka podle čl. 18, písm. a) této vyhlášky, je splatný buď jednorázově, nejpozději do 31.3. v kalendářním roce, pro který je poplatek stanoven (dále jen „daný rok“), nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3. a do 31.5. daného roku.
  Vznikne-li poplatková povinnost po 30.6. daného roku, je poplatek splatný do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
 2. Poplatek pro poplatníka podle čl. 18, písm. b) této vyhlášky, je splatný jednorázově nejpozději do 30.6. daného roku. Vznikne-li poplatková povinnost po 30.6. daného roku, je poplatek splatný do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

Článek 23 
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník podle čl. 18, písm. a) této vyhlášky, je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 30dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
 2. Poplatník podle čl. 18, písm. b) této vyhlášky, je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

Oddíl VI.
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Článek 24 

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas, nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) poplatky až o 50 %. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
 2. Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Článek 25 

 1. Správce poplatku může ke zmírnění nebo odstranění tvrdostí v jednotlivých případech poplatky snížit, nebo prominout.

Článek 26 

 1. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.
 2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu spraven.
 3. Vyměřit a doměřit poplatek lze však nejpozději do desti let od konce období, v němž vznikla povinnost podat hlášení o poplatku, nebo v němž vznikla poplatková povinnost, aniž by zde současně byla povinnost poplatek přiznat nebo jej ohlásit.

Článek 27 

 1. Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje Vyhláška č. 3/2001 ze dne 1.1.2002 obce Lovčičky o místních poplatcích.
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.2.2004.

Vyvěšeno: 16.1. 2004 
Sňato: 31.1. 2004

 

 

Miroslav ŠMÍD
místostarosta v.r.

Ing. Jaroslava HROZKOVÁ 
starostka obce v.r.

 

 

Příloha č. 1
Přiznání k poplatku pro osoby, které mají na území obce Lovčičky trvalý pobyt.

Příloha č. 2
Přiznání k poplatku pro osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci nacházející se na území obce Lovčičky.

Zajímavé informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
slabý déšť 20 °C 12 °C
úterý 25. 6. prudký déšť 18/14 °C
středa 26. 6. déšť 19/15 °C
čtvrtek 27. 6. déšť 23/16 °C

Mohlo by Vás zajímat

Dotace

parallax-text parallax-prechod

nahoru