Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Lovčičky
Lovčičky
Obec Lovčičky

Obecně závazná vyhláška obce Lovčičky č. 1/2011

Obecně závazná vyhláška obce Lovčičky č. 1/2011

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Lovčičky se na svém zasedání dne 6.1.2011 usnesením č. 1 usneslo vydat na základě § 14, odst. 2, zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10, písm. d) a § 84, odst.. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. 1. Obec Lovčičky touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
 2. 2. Řízení o poplatku vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1

Čl. 2
Poplatní
k

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:2

 1. Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
 2. Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.
 2. Poplatník dle čl. 2, odst. 2 této vyhlášky, je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště, popř. další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena
 3. evidenčním nebo popisným číslem, číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
 4. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
 5. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 3
 6. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo správce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 4

Čl. 4 
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2, odst. 1 a 2 činí 460,- Kč. a je tvořena:
  1. z částky 210,- Kč za osobu a kalendářní rok a
  2. z částky 250,- Kč za kalendářní rok, stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok. Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 219 528,- Kč a byly rozúčtovány na 597 poplatníků, skutečný náklad na osobu činil 368,- Kč.
 2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. 5
   

Čl. 5
Splatnost poplatku

 1. Poplatek pro poplatníka dle čl. 2, odst. 1 této vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3. a 31.5. příslušného kalendářního roku.
 2. Poplatek pro poplatníka dle čl.2, odst. 2, této vyhlášky je splatný jednorázově, nejpozději do 31.5. příslušného kalendářního roku.
 3. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6
Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku se osvobozují:
  1. fyzické osoby, které v příslušném roce dosáhnou věku 80-ti let
  2. děti narozené do konce kalendářního roku
  3. fyzické osoby přihlášené k trvalému pobytu v sídle ohlašovny na adrese OÚ Lovčičky 148, PSČ 683 54 Otnice
  4. fyzické osoby, které se v místě trvalého pobytu prokazatelně nezdržují více než jeden rok
  5. fyzické osoby, které nastoupily výkon trestu 
 2. Úleva se poskytuje:
  při odvedení poplatku společným zástupcem domácnosti
  1. pro 2 člennou domácnost ……………………… 20,- Kč
  2. pro 3 „ „ ……………………… 20,- Kč
  3. pro 4 „ „ …………………… 100,- Kč
  4. pro 5 „ „ …………………… 300,- Kč
  5. pro 6 člennou a více čl. domácnost …………. 490,- Kč

Čl. 7 
Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem. 6
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky, nebo část těchto poplatků, může obecní Úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 7

Čl. 8
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2009, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 1.2.2009.

Čl. 9
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.2.2011.

 

 

 

…………………………………                                 ………………………………..
místostarosta                                                                 starostka obce

 

 

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: 06.01.2011
Sejmuto z úřední a elektronické desky dne: 01.02.2011

 


1 § 147, odst.3, zák.č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2 § 10 b, odst. 1, zákona o místních poplatcích
3 § 14a, odst. 2, zákona o místních poplatcích
4 § 14a, odst. 3 zákona o místních poplatcích
5 § 10b, odst. 4, zákona o místních poplatcích
6 § 11, odst. 1, zákona o místních poplatcích
7 § 11, odst. 3, zíkona o místních poplatcích

Zajímavé informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
slabý déšť 20 °C 12 °C
úterý 25. 6. prudký déšť 18/14 °C
středa 26. 6. déšť 19/15 °C
čtvrtek 27. 6. déšť 23/16 °C

Mohlo by Vás zajímat

Dotace

parallax-text parallax-prechod

nahoru