Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Lovčičky
Lovčičky
Obec Lovčičky

Obecně závazná vyhláška obce Lovčičky č. 1/2018

Obecně závazná vyhláška obce Lovčičky č. 1/2018

o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Lovčičky se na svém zasedání dne 30.5.2018, usnesením č. 3, usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška):

ČÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Obec Lovčičky touto obecně závaznou vyhláškou zavádí tyto místní poplatky (dále jen „ poplatky“)
  1. poplatek ze psů
  2. poplatek za užívání veřejného prostranství
 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“) 1

ČÁST II.
POPLATEK ZE PSŮ

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Lovčičky. 2
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 3

Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
 2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla, platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. 4
 3. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická či právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém tato skutečnost nastala.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

 1. Držitel psa je povinen oznámit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku, tj. ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
 3. Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 15 této vyhlášky.

Čl. 5
Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 1. za prvního psa ……………………………………………………… 80,- Kč
 2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele …………………… 150,- Kč

Čl. 6
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla /nejpozději do konce příslušného kalendářního roku/

Čl. 7
Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku se osvobozují:
  1. osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu
  2. osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
  3. osoby provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
  4. osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis 5

ČÁST III.
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Čl. 8
Předmět poplatku, poplatník

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. 6
 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1. 7

Čl. 9
Veřejné prostranství

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství graficky znázorněných na katastrální mapě v příloze č. 1 OZV.

Čl. 10
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do doby, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 11
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 5 dní před zahájením užívání veřejného prostranství přepokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dní je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den, zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
 2. Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 15 této vyhlášky.
 3. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav Údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.

Čl. 12
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí za m2 a každý i započatý den:
  1. za umístění dočasných staveb a zařízení pro poskytování prodeje … 100,- Kč
  2. za umístění reklamního zařízení ……………………………………. 10,- Kč
  3. za umístění lunaparků, cirkusů a jiných atrakcí ……………………. 10,- Kč
  4. za užívání pozemků pro skladové plochy…………. ……………….. 10,- Kč

 

Čl. 13
Splatnost poplatku

 1. Poplatek podle čl. 12, odst. 1, je splatný pře započetím užívání veřejného prostranství 

Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 14
Osvobození a úlevy

 1. Poplatku nepodléhá vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené 8
 2. Od poplatku jsou osvobozeni uživatelé veřejného prostranství, kteří pořádají akci bez vstupného, nebo jejíž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely 9

ČÁST IV.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Čl. 15
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

 1. V ohlášení poplatník nebo plátce uvede: 10
  1. jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce
  3. další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti
 2. Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování 11
 3. 3. Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 12

Čl. 16
Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem. 13
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 14

Čl. 17
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku ze psů ze dne 22.1.2011 a obecně závazná vyhláška č. 4/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 22.1.2011.

Čl. 18
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 2.7.2018.

 

       ………………………………                                                         ……………………………….
           Ing. Jaroslav Šitavanc                                                         Mgr. Martin Bartoš
                místostarosta                                                                                    starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce: 15.06.2018
Sejmuto z úřední desky: 02.07.2018


1 § 14, odst. 3, zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2 § 2, odst. 1, zák. o místních poplatcích
3 § 2, odst. 2, zák. o místních poplatcích
4 § 2, odst. 3 a 4, zák. o místních poplatcích
5 § 2, odst. 2, zák. o místních poplatcích
6 § 4, odst. 1, zák. o místních poplatcích
7 § 4, odst. 2, zák. o místních poplatcích
8 § 4, odst. 3, zák. o místních poplatcích
9 § 4, odst. 1, poslední věta zák. o místních poplatcích
10 § 14a, odst. 1, zák. o místních poplatcích
11 § 14a, odst. 2, zák. o místních poplatcích
12 § 14a,odst. 3, zák. o místních poplatcích
13 § 11, odst. 1,2 zák. o místních poplatcích
14 § 11, odst. 3, zák. o místních poplatcích

Zajímavé informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
slabý déšť 20 °C 12 °C
úterý 25. 6. prudký déšť 18/14 °C
středa 26. 6. déšť 19/15 °C
čtvrtek 27. 6. déšť 23/16 °C

Mohlo by Vás zajímat

Dotace

parallax-text parallax-prechod

nahoru