Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Lovčičky
Lovčičky
Obec Lovčičky

Obecně závazná vyhláška obce Lovčičky č. 1/2019

  Obec Lovčičky

 

Obecně závazná vyhláška obce LOVČIČKY č. 01/2019

o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Lovčičky se na svém zasedání dne 19.12.2019 usnesením číslo …… usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále je, „tato vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Obec Lovčičky touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen“poplatek“).

 

 1. Správcem poplatku je obecní úřad Lovčičky¹

 

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

 

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území české republiky (dále jen „poplatník“).²

 

 1. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.³

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

 

 1. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

 

 1. V ohlášení poplatník uvede⁴

 

 

________________________________

¹§ 15 odst. 1.zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

²§ 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

³§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

⁴§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

 

 

 1. Jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech.

 

 1. Čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka.

 

 1. Další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.

 

 1. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.⁵

 

 1. Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku autorizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen autorizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.⁶

 

 

Čl. 4

Sazba poplatku

 

 1. Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 

 1. za jednoho psa……………………………………………………………………100,- Kč
 2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele…………………………….150,- Kč

 

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

 

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 15.5. příslušného roku.

 

 1. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vzniká, nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

 

 

 

 

______________________________________

⁵§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

⁶§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

 

 

 

Čl. 6

Osvobození

 

 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.⁷

 

 1. V případě, že poplatník nesplní povinnosti ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.⁸

 

Čl. 7

Navýšení poplatku

 

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.⁹

 

 1. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.¹⁰

 

 

Čl. 8

Odpovědnost za placení poplatku¹¹

 

 1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

 

 1. V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

 

 1. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

⁷§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

⁸§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

⁹§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

¹⁰§ 11 odst.3 zákona o místních poplatcích

¹¹§ 12 zákona o místních poplatcích

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

 

 1. Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.

 

 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích ze dne 22.1.2011

Čl. 10

Účinnost

 

 1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 04. 01. 2020

 

………………………………..                                                    ……….………………………..

Ing. Jaroslav Šitavanc                                                     Mgr. Martin Bartoš

Místostarosta                                                                  starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne 20.12.2019

Vyvěšena na elektronické úřední desce dne 20.12.2019

Sejmuto z úřední desky dne:04.01.02020

Sejmuto z elektronické úřední desky dne: 04.01.2020

Zajímavé informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, pondělí 27. 5. 2024
oblačno 23 °C 12 °C
úterý 28. 5. jasno 24/11 °C
středa 29. 5. jasno 24/11 °C
čtvrtek 30. 5. slabý déšť 24/13 °C

Mohlo by Vás zajímat

Dotace

parallax-text parallax-prechod

nahoru