Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Lovčičky
Lovčičky
Obec Lovčičky

Obecně závazná vyhláška obce Lovčičky č. 1/2021

OBEC Lovčičky

Zastupitelstvo obce Lovčičky

Obecně závazná vyhláška obce Lovčičky č. 1/2021,

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Lovčičky se na svém zasedání dne 2.3.2021 usnesením
č. 3 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Lovčičky touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
 2. Správcem poplatku je obecní úřad Lovčičky.[1]

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[2]
 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).[3]

Čl. 3  

Veřejná prostranství

        Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1 a graficky vyznačena na mapě v příloze č. 2. Tyto přílohy tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 5 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 2 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
 2. V ohlášení poplatník uvede[4]
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

.

 1. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[5]
 2. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6]
 3. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.[7]

 

Čl. 5

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
  1. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,-Kč/m2
  2. za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje  10,-Kč/m2,
  3. za umístění reklamních zařízení ......................................................10,- Kč/m2,
  4. za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí .............20,-Kč/m2,
  5. za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce .........................10,-Kč/m2,
  6. za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce ......................10,-Kč/m2,
  7. za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce .......................10,-Kč/m2,
  8. za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl......................................................................................................10,-Kč/m2

 

Čl. 6

Splatnost poplatku

 

 1. Poplatek ve stanovené výši je splatný:
  1. při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 30 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
  2. při užívání veřejného prostranství po dobu 30 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
  3. při užívání veřejného prostranství po dobu 31 dnů nebo delší nejpozději do 15 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství.

 

 1. Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 

Čl. 7

Osvobození a úlevy

 1. Poplatek se neplatí:

a) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely[8].

 1. Od poplatku se dále osvobozují:
  1. Fyzické a právnické osoby, které jako stavebníci užívají veřejné prostranství k umístění skládky stavebního materiálu nebo umístění stavebního zařízení při realizaci staveb na základě rozhodnutí stavebního úřadu, na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 36.měsíců od data nabytí právní moci stavebního povolení nebo ohlášení stavby.
  2. Místní organizace, spolky, sdružení, veřejně prospěšné a neziskové organizace působící v obci a dále příspěvkové organizace zřizované obcí.

 

 1. Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 a 2  tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě 5 dnů od vzniku nároku na osvobození.

(4)     V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.[9]

 

Čl. 8

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[10]
 2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.[11]

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 19.12.2019.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3.3.2021

 

 

                        Podpis                                                                                 Podpis

            ...................................                                                    ..........................................

        Ing. Jaroslav Šitavanc                                                             Mgr. Martin Bartoš

                  místostarosta                                                                         starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 3.3.2021

Sejmuto z úřední desky dne:19.3.2021

Příloha č.1

Zpoplatněná veřejná prostranství:

 

Parcelní číslo

4/3

14/1; součástí pozemku je stavba

14/2

15

28/2

45/1

82

86/2

111

113; součástí pozemku je stavba

126/1

138

142

152

155

159

161

162/1

162/2

163/1

164; součástí pozemku je stavba

165; součástí pozemku je stavba

166/1

167/1

168/1

168/4

169/1

169/4

169/6

170/2

183

186/1

186/2

195

210/1

210/2

211/1

212/2

212/3

216/1

216/2

217

218

219

238

239

240

250/2

260

263

270

273

284/1

284/2

292

294

295

296

297

298

303

309; součástí pozemku je stavba

310

311/1

322

332

338/1

339

340

344

361

363

365

368

370

373

375

377

379

380/2

382/4

388

391

394/1

422

433

458

461

464

467

471

472/1

472/2

473/1

473/2

473/3

473/4

473/5

473/6

514

527/1

532

572/1

585/3

585/4

585/6

585/8

652/3

684

697

704

709/2

736/2

737/2

739/4

740/5

741/2

747/2

748/2

753/1

754/1

755/3

756/1

849/1

852

853

854

859

860

861

862

886

909/1

916/1

917/1

928

936

949/1

952

957

984/1

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

999

1007/1

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015/1

1015/2

1016

1017/1

1017/2

1017/3

1017/4

1026

1029/1

1030/1

1030/9

1030/10

1030/12

1030/18

1030/19; součástí pozemku je stavba

1031

1032

1041

1042

1044/1

1045

2200/1

2201/1

2205

2208

2210/1

2210/2

2213/1

2213/2

2215/2

2216

2220/4

2221/2

2222

2225/2

2226

2229/2

2229/3

2232/1

2236

2239/1

2239/2

2239/5

2242

2243

2244

2649

4054/1

4054/3

4056

4752

4753

4754

4755/1

4828

4833

4835

4837

4839

4858

4890

4893

4908

4909

4911

4913

4916

4987

4988

4989

5012

5013

5063

5064

5074

5076

5087

5089

5091

5093

5138

5139

5148

5165

5217

5269

5283

5286

5320/3

5334

5365

5388

5390

5392

5397

5450

5458

5464

5481

5483

5558

5559

5560

5561

5562

5564

5565

5566

5568

5569

5570

5571

5572

5574

5575

5576

5581

5584

5585

5586

5587

5591

5592

5603

5605

5607

5608

5609

5611

5613

5615

5619

5621

5625

5626

5627

5628

5629

5634

5635

5636

5637

5639

5640/1

5640/2

5644

5648

5649

5670

5672

5676

5677

5686

5728

5733

5743

5749

5764

5765

5779

Příloha č.2

Na vyznačené mapě se jedná o pozemky žlutě podbarvené.

mapa

 

 

[1] § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[2] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[6] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

[7] § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

8 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[9] § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

10 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

11 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Zajímavé informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, středa 24. 7. 2024
slabý déšť 24 °C 15 °C
čtvrtek 25. 7. polojasno 25/12 °C
pátek 26. 7. skoro jasno 26/11 °C
sobota 27. 7. jasno 31/13 °C

Mohlo by Vás zajímat

Dotace

parallax-text parallax-prechod

nahoru