Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Lovčičky
Lovčičky
Obec Lovčičky

Obecně závazná vyhláška obce Lovčičky č. 1/2023


Obecně závazná vyhláška obce Lovčičky č. 1/2023,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


Zastupitelstvo obce Lovčičky se na svém zasedání dne 29.11.2023 usnesením č. 6 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1)
Obec Lovčičky touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“).
(2)
Správcem poplatku je obecní úřad Lovčičky.

Čl. 2
Poplatník

(1)
Poplatníkem poplatku je:
a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
(2)
Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 3
Poplatkové období

Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

(1)
Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti.
1 § 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích
2 § 10e zákona o místních poplatcích
3 Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.
4 § 10p zákona o místních poplatcích
5 § 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích
(2)
V ohlášení poplatník uvede
a)
jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b)
další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, též identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí.
(3)
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(4)
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
(5)
Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.

Čl. 5
Sazba poplatku

(1)
Sazba poplatku činí 1200,- Kč.
(2)
Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci
a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo
b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.
(3)
Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci
a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,
b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
c) je poplatník od poplatku osvobozen.

Čl. 6
Splatnost poplatku

(1)
Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 15. května příslušného kalendářního roku.
6 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
7 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
8 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
9 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
10 § 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
11 § 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
(2)
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(3)
Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.

Čl. 7
Osvobození a úlevy

(1)
Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště, je povinen toto doložit na potvrzením o úhradě poplatku v jiné obci.
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
f) osoba zdržující se dlouhodobě v zahraničí a je trvale hlášena v místě samém, majitel nemovitosti doloží čestným prohlášením tuto skutečnost
(2)
Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která
a)
se nezdržuje na území obce Lovčičky po celý kalendářní rok, za který se poplatek platí,
b)
je v příslušném kalendářním roce narozena,
c)
je přihlášená k trvalému pobytu v sídle ohlašovny na adrese OU Lovčičky 148, 683 54 Lovčičky.
(3)
Úleva se poskytuje:
a)
poplatníkovi, který se zapojil do Spravedlivějšího odpadového systému (dále také jako „SOS“), na základě Pravidel SOS v obci Lovčičky, a to dle zákonného limitu na snižování směsného komunálního odpadu.
(4)
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Čl. 8
Navýšení poplatku

(1)
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
(2)
Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.
12 § 10g zákona o místních poplatcích
13 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
14 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
15 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Čl. 9
Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1)
Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
(2)
V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3)
Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 10
Společná ustanovení

(1)
Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.
(2)
Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci.

Čl. 11
Přechodná ustanovení

(1)
Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za údaje ohlášené podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.
(2)
Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 12
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ze dne 21. 12. 2021.
16 § 12 zákona o místních poplatcích
17 § 10q zákona o místních poplatcích
18 § 10r zákona o místních poplatcích

Čl. 13
Účinnost


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2024
................................... ..........................................
Pavel Panáček, v.r. Mgr. Martin Bartoš, v.r.
místostarosta,  starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.11.2023
Sejmuto z úřední desky dne:

 

PRAVIDLA

k

Spravedlivějšímu odpadovému systému („SOS“)
v obci Lovčičky

 

Cílem tohoto systému je snížit produkci směsného odpadu, dát občanům možnost ovlivnit výši svého poplatku za odpady, a učinit tak systém nakládání s odpady spravedlivější a motivační.

 

Čl. 1

Základní pojmy

Pro účely těchto pravidel:

 1. adresné odevzdávání odpadů je odkládání odpadů do sběrných nádob/pytlů označených čipem, popř. čárovým/QR kódem, které jsou pomocí unikátního identifikačního čísla nádoby přiřazeny ke konkrétním poplatníkům,
 2. dílčí poplatkové období je jedna dvanáctina poplatku za obecní systém odpadového hospodářství odpovídající jednomu kalendářnímu měsíci,
 3. identifikační číslo propojeného stanoviště (dále jen „ID propojeného stanoviště“) je číselný kód, který se může párovat s identifikačním číslem stanoviště. Stanoviště se shodným ID propojeného stanoviště tvoří propojené stanoviště,
 4. identifikační číslo nádoby (dále jen „ID nádoby“) je číselný kód uvedený na čipu, popř. čárovém/QR kódu, který je připevněn na sběrné nádobě/pytli,
 5. identifikační číslo stanoviště (dále jen „ID stanoviště“) je číselný kód, který je danému stanovišti vygenerován při tvorbě odpadových účtů. Slouží pro identifikaci stanoviště,
 6. inventura stanoviště je formulář, do kterého kontaktní osoba uvede poplatníky a sběrné nádoby tvořící dané stanoviště. Vzor inventury stanoviště tvoří přílohu č. 2 těchto pravidel,
 7. kontaktní osoba stanoviště je zástupce stanoviště, který za své stanoviště jedná s příslušným odborem obecního úřadu ve věcech odpadového hospodářství a vyplňuje inventuru stanoviště,
 8. poplatek je poplatek za obecní systém odpadového hospodářství skládající se z 12 dílčích poplatkových období, která představují jednotlivé kalendářní měsíce,
 9. poplatník je osoba, které vzniká dle platné OZV obce povinnost hradit poplatek za obecní systém odpadového hospodářství,
 10. odpadový účet je uživatelský účet na síti internet provozovaný pod doménou www.mojeodpadky.cz. Je zabezpečen unikátním loginem a heslem, které systém generuje každé reálné i předpokládané kontaktní osobě,
 11. sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení komunálního odpadu (tzv. popelnice, kontejner nebo velkoobjemový kontejner) nebo zvláštní sběrná nádoba, popř. pytel pro odděleně vytříděné složky komunálního odpadu označená čárovým/QR kódem, popř. čipem dodaným obcí. Ve sběrné nádobě/pytli je komunální odpad přechodně shromažďován do doby svozu,
 12. sběrné místo je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny,
 13. směsný odpad (zkráceně SKO) je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění složek odpadu, jako je papír, plast, nápojový karton, sklo, bioodpad, kovy, textil atd.,
 14. stanoviště je skupina poplatníků, kteří užívají jeden odpadový účet a odkládají odpady do společných sběrných nádob/pytlů. Každé stanoviště je označeno identifikačním číslem stanoviště. Tvoří jej zejména domácnost, popř. více domácností v rámci bytového domu,
 15. vybrané odpady jsou odpady, které je účelné třídit adresně a přiřadit je k danému stanovišti. Jedná se o druhy odpadů, jako je plast s nápojovými kartony, papír, drobné elektrozařízení, kovové obaly a jedlý olej a tuk,
 16. zaplněnost je koeficient, který určuje míru využití nádoby, pytle či balíku. Tímto koeficientem se upravuje výše odpadových bodů za adresné třídění odpadů.

 

 1. musí obsahovat informace o všech poplatnících daného stanoviště a o všech sběrných nádobách, které jsou daným stanovištěm používány,
 2. musí být z důvodu měsíčního přepočtu dat opakovaně potvrzena, došlo-li k jakékoli změně stran poplatníků či sběrných nádob, a to nejpozději do 30 dnů ode dne změny,
 3. je zdrojem dat pro výpočet odpadových bodů – za chybný výpočet odpadových bodů v důsledku neúplných či neaktuálních informací odpovídá kontaktní osoba daného stanoviště.

 

Čl. 2

Pravidla poskytnutí slevy

1. Inventura stanoviště:

a) musí obsahovat informace o všech poplatnících daného stanoviště a o všech sběrných nádobách, které jsou daným stanovištěm používány,

b) musí být z důvodu měsíčního přepočtu dat opakovaně potvrzena, došlo-li k jakékoli změně stran poplatníků či sběrných nádob, a to nejpozději do 30 dnů ode dne změny,

c) je zdrojem dat pro výpočet– za chybný výpočet v důsledku neúplných či neaktuálních informací odpovídá kontaktní osoba daného stanoviště.

d) Sleva na poplatku za komunální odpad bude udělena při dodržení zákonem stanoveného limitu na občana. V takovémto případě činí poplatek za občana a rok 650,-Kč. Při nedodržení zákonem stanoveného limitu produkce směsného odpadu je částka stanovena na osobu a rok ve výši 1200,-Kč

 

Čl. 3

Přílohy

Součástí těchto pravidel je:

 1. příloha č. 2 – Inventura stanoviště.

 

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré změny a doplňky těchto pravidel schvaluje zastupitelstvo obce.
 2. Tato pravidla byla schválena zastupitelstvem obce dne ……………….
  usnesením č. …………………...

 

 

 

 

………………………………                                   ………………………….

Mgr. Martin Bartoš, starosta                                 Pavel Panáček, místostarosta

 

 

Inventura stanoviště

ID stanoviště*:                                               Adresa stanoviště:

Jméno kontaktní osoby stanoviště:

E-mail:                                                                                               Tel.:

 

Vážení účastníci systému SOS,

pro zlepšení a usnadnění komunikace s Vámi bychom rádi používali i Vaše telefonní číslo, případně Vaši e-mailovou adresu. S těmito osobními údaji neobchodujeme, neposkytujeme je žádným neprověřeným osobám, a pokud k jejich zpracování musíme použít třetí osobu, vždy se tak děje na základě příslušné smlouvy odpovídající požadavkům nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Zpracování je za účelem automatizovaného odesílání přístupových údajů do účtu, zasílání newsletteru a osvětových materiálů a také zasílání elektronického (e-mailového) upozornění na svoz odpadu.

Abychom Vám byli schopni zajistit co nejlepší servis, dovolujeme si Vás požádat, abyste zatržením příslušných políček a svým podpisem pod svými údaji v této inventuře prohlásil/a, že souhlasíte s poskytnutím svých osobních údajů (e-mail) a s jejich zpracováním, jakož i s jejich předáváním dalším zpracovatelům na základě smluvního vztahu s námi, jako správcem, za účelem poskytování našich technických i marketingových služeb, jako jsou informace o našich produktech a servisu, o našich aktivitách, které by Vás mohly zajímat, a které souvisí s našimi produkty, a to včetně nabízení, a poskytování slev a obchodních výhod, distribuce nabídek, odborného či technického poradenství a podobně, případně i elektronickou formou v souvislosti s provozováním odpadového hospodářství měst a obcí, se kterými v této oblasti spolupracujeme.

Souhlas je dobrovolný a platí na dobu neurčitou, přičemž je kdykoli odvolatelný.

Údaje budou uloženy ve formě této žádosti a v digitální podobě. V ostatním se zpracování osobních údajů správcem a všemi zpracovateli řídí obecně závaznými právními předpisy.

Souhlas lze kdykoli odvolat prostřednictvím příslušného elektronického tlačítka na našich webových stránkách. Svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů můžete také kdykoli odvolat elektronicky na e-mailovou adresu: kolektiv@mojeodpadky.cz, případně na poštovní adrese: ISNO IT s.r.o., Uherčice 339, 691 62 Uherčice.

Zde také obdržíte veškeré informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

Účastník SOS systému z pozice kontaktní osoby vyplňující osobní a jiné údaje jiných účastníků SOS systému je povinen zajistit, že všichni účastníci SOS systému, jejichž údaje vyplnil, budou srozuměni se způsobem ochrany osobních údajů ISNO IT s.r.o. a že s vyplněním svých osobních a jiných údajů udělí souhlas. Účastník SOS systému souhlasí s tím, že jeho osobní údaje uvidí i jiní členové daného stanoviště a že kontaktní osoba je může editovat.

 

Dále svým podpisem pod svými údaji v této Inventuře daný účastník systému bere na vědomí, že:

 1. mu může být v daném roce odepřen nárok na připsání Odpadových bodů/uplatnění úlevy na poplatku, bude-li byť i jeden identifikační údaj chybný, neuvedený, popřípadě neaktuální, tj. nenahlášen do 30 dnů ode dne jeho změny,
 2. kontaktní osoba může editovat jeho osobní údaje a při vyplňování této inventury může osobní údaje ukázat ostatním členům daného stanoviště,
 3. nebude-li plnit závazky a tvrzení uvedená v inventuře stanoviště, popř. neprokáže-li jejich plnění, může mu být v daném roce odepřen nárok na připsání Odpadových bodů/uplatnění úlevy na poplatku,

 

Účastník systému daného stanoviště čestně prohlašuje, že:

 1. níže uvedené identifikační údaje jsou zcela úplné a pravdivé,
 2. na úřadě nebo prostřednictvím kontaktní osoby nahlásí každou změnu identifikačních údajů nebo ji provede sám přes odpadový účet v sekci "Inventura stanoviště" nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně dojde,
 3. se odpadu nebude zbavovat neekologickým způsobem, jako je např. spalování nebo odkládání na místa, k tomu neurčená (tzv. černé skládky),
 4. bude dbát na kvalitu tříděného odpadu, tj. do tříděného odpadu nebude dávat odpad, který do něj nepatří a bude dbát na pořádek v okolí sběrných nádob.

 

Identifikace nádob, do kterých účastníci systému daného stanoviště odkládají svůj odpad:

Druh odpadu

 

 

Druh odpadu

 

Velikost

 

 

Velikost

 

ID nádoby

 

 

ID nádoby

 

         

Druh odpadu

 

 

Druh odpadu

 

Velikost

 

 

Velikost

 

ID nádoby

 

 

ID nádoby

 

         

Druh odpadu

 

 

Druh odpadu

 

Velikost

 

 

Velikost

 

ID nádoby

 

 

ID nádoby

 

         

Druh odpadu

 

 

Druh odpadu

 

Velikost

 

 

Velikost

 

ID nádoby

 

 

ID nádoby

 

         

 

Vysvětlivky
Druh odpadu – směsný odpad, plast, papír, bio odpad apod.
Velikost – 120 l pytel, 110-120 l malá plastová/kovová, 240 l velká plastová, 1 100 l kontejner
ID nádoby – identifikační číslo nádoby je číselný kód uvedený na čárovém/QR kódu či čipu, který je na dané nádobě nalepený.

 

Identifikační údaje účastníků daného stanoviště produkujících odpad na daném stanovišti:


 

 

Jméno a příjmení
Datum narození
E-mail                                    
Telefon

Souhlasím:

  s použitím své e-mailové adresy ke komunikaci se společností ISNO IT s.r.o., případně svojí obcí či městem;
 s použitím svého telefonního čísla ke komunikaci se společností ISNO IT s.r.o., případně svojí obcí či městem;

 se zasíláním newsletteru (elektronického zpravodaje společnosti ISNO IT s.r.o.);

 se zasíláním elektronického (e-mail, SMS) upozornění na svoz odpadu;

 

V ………………… dne …………  ……………

 Podpis                                                   

 

 

 

Vysvětlivky:

* ID stanoviště doplňuje dispečer dle databáze stanovišť.                                                                                     

Stanoviště – skupina účastníků systému (jedna a více osob), kteří odkládají odpady do společných nádob a užívají jeden odpadový

účet.

Jméno kontaktní osoby – jméno osoby starající se o odpady (trvalý pobyt není podmínkou).  Kontaktní osobu si mohou zvolit účastníci systému daného stanoviště sami.

Adresa stanoviště – adresa, na které se nacházejí popelnice, resp. vzniká odpad.

E-mail – slouží pro zaslání případně pro obnovení přístupového hesla do odpadového účtu.

                                                                                                                                 

 

Zajímavé informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 18. 4. 2024
slabý déšť 10 °C 1 °C
pátek 19. 4. slabý déšť 10/1 °C
sobota 20. 4. slabý déšť 7/2 °C
neděle 21. 4. déšť se sněhem 8/2 °C

Mohlo by Vás zajímat

Dotace

parallax-text parallax-prechod

nahoru