Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Lovčičky
Lovčičky
Obec Lovčičky

Obecně závazná vyhláška obce Lovčičky č. 2/2015

OBEC Lovčičky

 

Obecně závazná vyhláška

č. 2/2015,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Lovčičky se na svém zasedání dne 17. 12. 2015 usnesením č 9 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Obec Lovčičky touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.[1]

Čl. 2

Poplatník

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[2]:

fyzická osoba,

která má v obci trvalý pobyt,

které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.[3]

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[4]

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[5]

Čl. 4

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 530,- Kč a je tvořena:

z částky 56,-  Kč za kalendářní rok a

z částky 474,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 40 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.[6]

Čl. 5

Splatnost poplatku

(1)   Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářního  roku.

(2)  Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6

Osvobození a úlevy

(1)     Od poplatku se osvobozují:


a) fyzické osoby, které v příslušném roce dosáhnou 80-ti let věku,


b) děti narozené v příslušném kalendářním roce, ve kterém jim dle této vyhlášky vzniká poplatková povinnost,


c) fyzické osoby přihlášené k trvalému pobytu v sídle ohlašovny na adrese OÚ Lovčičky 148, PSČ 683 54 Otnice,

d) fyzická osoba umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

e) fyzická osoba umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

f) fyzická osoba jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo

g) fyzická osoba umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

h) Od poplatku se osvobozuje fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky, která se prokazatelně nezdržuje na území obce po celý kalendářní rok.

 

 

 

 

 

Úleva se poskytuje při zaplacení poplatku jednou osobou za fyzické osoby tvořící domácnost:


a) Věková kategorie 1-17 let …………………     265,- Kč


b) Věková kategorie 65-79 let ………………….. 265,- Kč


c) fyzické osoby, držitelé průkazu ZTP 2. stupně a ZTP/P 3. stupně (po předložení tohoto průkazu správci poplatku)........................265,- Kč

 

(3)     Poplatník může uplatňovat pouze 1 druh úlevy dle čl. 6, odst.

 

Čl. 7

Navýšení poplatku

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[7]

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[8]

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.[9]

V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.[10]

Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.[11]

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů), ze dne 6. 12. 2012

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení z důvodu naléhavého obecného zájmu.

 

 

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                      ..........................................

                                                                                                          Mgr. Martin Bartoš

                                                                                                                      starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  21.12.2015

Sejmuto z úřední desky dne:

 


Příloha číslo 1

 

k Obecně závazné vyhlášce obce Lovčičky č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Rozúčtování skutečných nákladů obce Lovčičky předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok

 

Datum Text Náklad
Respono a.s. - sběr, svoz a odstraňování netříděného komunálního odpadu (od 01.01.2014 do 31.12.2014) 324 127,00 Kč
30.4.2014 Uložení na skládku Kozlany 5 985,00 Kč
30.9.2014 Uložení na skládku Kozlany 5 061,00 Kč
6.5.2014 Doprava odpadů  - Martínek 4 568,96 Kč 
7.10.2014 Doprava odpadů  - Martínek 4 568,96Kč
     
     
 Celkem za rok 2014 344 310,92 Kč

 

Náklady 344 310,92  Kč děleno 726 (648 aktuální počet osob s pobytem na území obce + 78 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 474,25 Kč. Zaokrouhleno 474,- Kč. Tato částka je stanovena jako sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky.

 

 

.......................................................
Mgr. Martin Bartoš
starosta

Zajímavé informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, středa 24. 7. 2024
slabý déšť 24 °C 15 °C
čtvrtek 25. 7. polojasno 25/12 °C
pátek 26. 7. skoro jasno 26/11 °C
sobota 27. 7. jasno 31/13 °C

Mohlo by Vás zajímat

Dotace

parallax-text parallax-prechod

nahoru