Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Lovčičky
Lovčičky
Obec Lovčičky

Obecně závazná vyhláška obce Lovčičky č. 2/2016

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o odvádění a čištění odpadních vod v obci

Zastupitelstvo obce Lovčičky vydává dne 30.6.2016 podle ustanovení § 10, písm. a), § 35, odst. 1), § 84, odst. 2) písm. i) zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 274/ 2001 Sb. o  vodovodech a kanalizacích tuto obecně závaznou vyhlášku o odvádění a čištění odpadních vod v obci.

Čl. 1 Úvodní ustanovení

1.Tato vyhláška se vztahuje k problematice provozování obecních vodohospodářských zařízení v návaznosti na zajištění samostatné působnosti obce v oblasti odvádění a čištění odpadních vod.

2.Účelem této vyhlášky je zajistit účast občanů a podnikatelských subjektů na nezávadné likvidaci odpadních vod. Předpokladem k naplnění tohoto cíle je skutečnost, že v obci je vybudována kanalizace a čistírna odpadních vod (ČOV). Vyhláška současně stanoví podmínky pro nakládání s odpadními vodami.

3.Vyhláška dále upozorňuje vlastníky stavebních pozemků nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, že obec může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Kde to není technicky možné vyhláška upozorňuje na povinnost spočívající v udržování řádného stavu a provozu žump tak, aby nemohly být příčinou ohrožení nebo znečištění podzemních nebo povrchových vod, znečištění okolí, obtěžování sousedů zápachem atd. (netěsnost a přeplnění žump) s tím, že v případě neplnění těchto povinností budou pokutování podle platných předpisů.

 

Čl. 2 Odpadní vody

1. Producenty odpadních vod v obci jsou:

  • občané ze svých domácností
  • rekreační objekty
  • podnikatelské subjekty

2. Producentům odpadních vod se povoluje vypouštět do veřejné kanalizace odpadní vody z určeného místa na základě smlouvy uzavřené s obcí.

3. Kanalizace v obci je vybudována odděleně pro vody odpadní a vody dešťové. Do dešťové kanalizace je zakázáno vypouštět odpadní vody nebo vody z přepadů jímek.

4. Na odpadní kanalizaci lze připojit pouze ty producenty odpadních vod, u nichž vznikají odpadní nebo zvláštní vody a které současně nepřesahují míru přípustného znečištění stanovenou provozním řádem kanalizace a ČOV.

5. Vody splaškové, tj. z WC, koupelen, kuchyní, jakož i další odpadní vody některých podnikatelských subjektů (tekuté domovní odpady), je třeba likvidovat nezávadným způsobem, a to:

  • připojením subjektu na kanalizaci odpadních vod (kde je to technicky možné)
  • shromažďováním odpadních vod ve vodotěsné žumpě na vyvážení

6. Provoz kanalizace a ČOV, tj. obsluha a udržování, kterými se zabezpečuje správná funkce zařízení, je stanoven provozním řádem kanalizace a ČOV.

7. Připojení na obecní kanalizaci je možné po předchozím souhlasu obce a uzavření smlouvy a provedení kanalizační přípojky na základě stavebního povolení vydaného příslušným stavebním úřadem.

8. Do kanalizace je zakázáno vypouštět nebezpečné odpady, jako jsou ředidla, oleje, barviva, chemikálie apod.

 

Čl. 3 Osvobození a úlevy

a) fyzické osoby přihlášené k trvalému pobytu v sídle ohlašovny na adrese OÚ Lovčičky 148, PSČ 683 54 Otnice,

b) fyzická osoba umístěná do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

c) fyzická osoba umístěná do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

d) fyzická osoba jako nezaopatřené dítě umístěná v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo

e) fyzická osoba umístěná v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

f) Od poplatku se osvobozuje fyzická osoba, která se po dobu celého kalendářního roku prokazatelně nezdržuje na území obce. K doložení tohoto stavu je nutné předložit čestné prohlášení a svědectví 2 sousedů.

g) nemovitosti určené k celoročnímu bydlení, které nejsou prokazatelně obydleny ani užívány, a tudíž neprodukují jakékoliv odpadní vody.

 

Čl. 4 Závěrečná ustanovení

1. Poplatky za stočné jsou stanoveny v ceníku schváleném zastupitelstvem obce Lovčičky.

2. Vlastní užívání kanalizace je předmětem smlouvy mezi obcí nebo provozovatelem a uživatelem obecních vodohospodářských zařízení (§ 8, odst. 5, zák. č. 274/ 2001 Sb. a § 13 zák. 428/ 2001 Sb.)

3. Kontrolu dodržování ustanovení této vyhlášky provádějí orgány obce.

4. Za porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze uložit postih podle platných předpisů.

5. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení, tj. 16.7.2016

 

Starosta obce: Mgr. Martin Bartoš

Zajímavé informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 18. 4. 2024
slabý déšť 10 °C 1 °C
pátek 19. 4. slabý déšť 10/1 °C
sobota 20. 4. slabý déšť 7/2 °C
neděle 21. 4. déšť se sněhem 8/2 °C

Mohlo by Vás zajímat

Dotace

parallax-text parallax-prechod

nahoru