Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Lovčičky
Lovčičky
Obec Lovčičky

Obecně závazná vyhláška obce Lovčičky č. 2/2018

 

Obecně závazná vyhláška obce Lovčičky

č. 2/2018,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Lovčičky se na svém zasedání dne 18. 12. 2018 usnesením č.7. usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Obec Lovčičky touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.[1]

Čl. 2

Poplatník

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[2]:

fyzická osoba,

která má v obci trvalý pobyt,

které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.[3]

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[4]

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[5]

Čl. 4

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 530,- Kč a je tvořena:

z částky 56,-  Kč za kalendářní rok a

z částky 474,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 40 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.[6]

Čl. 5

Splatnost poplatku

(1)   Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářního  roku.

(2)  Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6

Osvobození a úlevy

(1)     Od poplatku se osvobozují:


a) fyzické osoby, které v příslušném roce dosáhnou 80-ti let věku,


b) děti narozené v příslušném kalendářním roce, ve kterém jim dle této vyhlášky vzniká poplatková povinnost,


c) fyzické osoby přihlášené k trvalému pobytu v sídle ohlašovny na adrese OÚ Lovčičky 148, PSČ 683 54 Otnice,

d) fyzická osoba umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

e) fyzická osoba umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

f) fyzická osoba jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo

g) fyzická osoba umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

h) Od poplatku se osvobozuje fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky, která se prokazatelně nezdržuje na území obce po celý kalendářní rok.

 

 

 (2)     Úleva se poskytuje při zaplacení poplatku jednou osobou za fyzické osoby tvořící domácnost:


a) věková kategorie 1-17 let ………………… 265,- Kč,


b) věková kategorie 65-79 let ………………. 265,- Kč,


c) fyzické osoby, držitelé průkazu ZTP 2. stupně a ZTP/P 3. stupně (po předložení tohoto průkazu správci poplatku),............. ....265,- Kč

 

d) poplatníkovi, který se zapojil do Programu zodpovědného nakládání s odpady, dle směrnice č. 1/2016 k Programu zodpovědného nakládání s odpady v obci Lovčičky, přičemž hodnota jednoho eko bodu se stanovuje na 10,- Kč

 

(3)    Celková maximální možná úleva (součet úlev) činí 70% výše stanoveného poplatku.

 

 

Čl. 7

Navýšení poplatku

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[7]

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[8]

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.[9]

V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.[10]

Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.[11]

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů), ze dne 21.12.2017

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení z důvodu naléhavého obecného zájmu.

 

                                                                                                               

 

SMĚRNICE č. 1/2016

k

Programu zodpovědného nakládání s odpady („PZNsO“)
v obci Lovčičky

 

Směrnice schválena: Zastupitelstvem obce Lovčičky

Schválena dne: 22. 12. 2016

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky schválilo dne 22. prosince 2016 usnesením č. 6/2016
„Směrnici k Programu zodpovědného nakládání s odpady v obci Lovčičky“.
 

Cílem tohoto programu je snížit produkci směsného odpadu a zvýšit podíl separace,
dát občanům možnost ovlivnit ekologickým přístupem k nakládání s odpady výši svého poplatku a učinit tak systém nakládání s odpady spravedlivější a motivačnější.

 

Základní pojmy

Pro účely této směrnice:

 

 1. komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

 

 1. směsný odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění složek odpadu, jako je papír, plast, sklo, bioodpad, kovy, textil atd.,

 

 1. biologicky rozložitelný odpad (dále jen “bioodpad”) je složka komunálního odpadu, která je schopna biologického rozkladu aerobním nebo anaerobním způsobem,

 

 1. sběrná nádoba je typizovaná nádoba/pytel určená k odložení komunálního odpadu (tzv. popelnice, kontejner, nebo velkoobjemový kontejner) nebo zvláštní sběrná nádoba popř. pytel pro odděleně vytříděné složky komunálního odpadu. Ve sběrné nádobě/pytli je komunální odpad přechodně shromažďován do doby svozu. Sběrné nádoby, které nejsou označeny obcí stanoveným čárovým/QR kódem popř. čipem, nebudou v den svozu vyprázdněny,

 

 1. sběrné místo je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny,

 

 1. okolí sběrných nádob je prostor vymezený vzdáleností 1,5 m (všemi směry) od sběrných nádob,

 

 1. svozová společnost je oprávněná osoba, se kterou uzavřela obec smlouvu na zajištění systému svozu a likvidace odpadů nebo její subdodavatel,

 

 1. sběrný dvůr obce je zařízení, ve kterém mohou fyzické osoby odkládat vytříděné složky komunálního odpadu,

 

 1. objekt je bytový a rodinný dům nebo stavba, ve které je alespoň jeden byt, nebo stavba pro individuální rekreaci,
 2. vlastník objektu je fyzická nebo právnická osoba, která vlastní objekt,
 3. program zodpovědného nakládání s odpady (dále jen “PZNsO“) je systém nakládání s odpady založený na adresném odkládání odpadů,

 

 • adresné odkládání odpadů je odkládání odpadů do čipem popř. čárovým/QR kódem označených nádob nebo pytlů přiřazených ke konkrétnímu stanovišti,

   

 1. stanoviště je skupina účastníků systému (jeden a více účastníků), kteří odkládají odpady do společných nádob a pytlů. Nádoby a pytle jsou na základě identifikačního čísla nádoby popř. pytle přiřazeny k daným účastníkům systému. Stanoviště je zejména rodina popř. bytový dům,

 

 • odpadový účet je vytvořen správcem (administrátorem) každému stanovišti. Účet definuje stanoviště a jeho odpadové toky,

   

 • identifikační číslo nádoby (dále jen “ID nádoby“ či „Barcode“) je číselný kód (např. 00001254) uvedený na čárovém/QR kódu popř. čipu připevněném na sběrné nádobě nebo pytli,

   

 1. identifikační číslo stanoviště (dále jen “ID stanoviště“) je číselný kód, který je danému stanovišti přiřazen svozovou společností popř. obcí,

 

 1. kontaktní osoba stanoviště je zástupce stanoviště, který za své stanoviště jedná se svozovou společností popř. s obecním úřadem ve věcech odpadového hospodářství. Vyplňuje odpadový dotazník a inventuru stanoviště,

 

 1. správce stanoviště je zástupce více jak 20 členného stanoviště, který za své stanoviště jedná se svozovou společností popř. s obecním úřadem ve věcech odpadového hospodářství. Vyplňuje odpadový dotazník a inventuru stanoviště,

 

 1. odpadový dotazník je formulář, do kterého kontaktní osoba/správce stanoviště uvede, jak dané stanoviště nakládá s jednotlivými druhy odpadů. Vzor odpadového dotazníku tvoří přílohu č. 1 této směrnice,

 

 1. inventura stanoviště je formulář, do kterého kontaktní osoba/správce stanoviště uvede účastníky systému a sběrné nádoby tvořící dané stanoviště. Vzor inventury stanoviště tvoří přílohu č. 2 této směrnice,

 

 1. vybrané odpady jsou odpady, které je možné zvážit a přiřadit k danému stanovišti. Jedná se o druhy odpadů jako je plast, papír, nápojový karton, plechovky, drobné elektrozařízení a jedlý olej a tuk. Návod jak třídit vybrané odpady tvoří přílohu č. 7 této směrnice,

 

 1. eko body za třídění odpadů jsou body udělovány za odevzdané vybrané odpady, které splnili podmínky pro udělení eko bodů za vytříděný odpad. Podmínky pro udělení eko bodů za vytříděný odpad tvoří přílohu č. 8 této směrnice,

 

 1. eko body za efektivní využívání nádob a pytlů jsou body udělovány za třídění odpadů jako je bioodpad, sklo a textil. Míra třídění těchto druhů odpadů se posuzuje dle efektivity využívání sběrných nádob a pytlů,

 

 1. eko body za snižování produkce odpadů jsou body udělovány za způsoby, kterými se snižuje produkce odpadů, např. ekologické nakupování a jiné způsoby. Seznam způsobů snižování produkce odpadů, které občané nejčastěji uvádějí, tvoří přílohu č. 3 této směrnice,

 

 1. celkový objem obsloužených nádob a pytlů je součtem objemů vyprázdněných sběrných nádob a odevzdaných pytlů [1] se směsným odpadem, s plastem a s papírem za daný PZNsO rok,

 

 1. úroveň třídění je procentuální zastoupení objemu obsloužených sběrných nádob a pytlů s plastem a s papírem v celkovém objemu obsloužených sběrných nádob a pytlů se směsným odpadem, s plastem a s papírem za daný PZNsO rok,

 

 1. maximální roční počet eko bodů je součtem eko bodů, které účastník systému může získat na základě ročního celkového objemu obsloužených nádob a pytlů přepočteného na jednoho účastníka systému užívajícího dané nádoby/pytle (litry/účastník systému/rok) a úrovně třídění.

 

 1. PZNsO rok je období, za které je prováděn výpočet eko bodů.

 

Eko body

 

 1. V rámci PZNsO jsou stanoveny tři druhy eko bodů:
 1. eko body za třídění odpadů (zkráceně-body třídění BT),
 2. eko body za efektivní využívání nádob a pytlů (zkráceně-body využívání BV),
 3. eko body za snižování produkce odpadů (zkráceně-body snižování BS).

 

 1. Eko body za třídění odpadů jsou udělovány za kilogram odevzdaných vybraných odpadů (papír, plast, nápojový karton, plechovky, drobné elektrozařízení a jedlý olej a tuk), které splnily podmínky pro udělení eko bodů za vytříděný odpad. Podmínky pro udělení eko bodů za vytříděný odpad tvoří přílohu č. 8 této směrnice. Hmotnost vybraných odpadů odkládaných do nádob (kontejnerů), které nejsou váženy, se stanovuje pomocí optimální průměrné hmotnosti dané komodity a zaplněnosti nádoby.

 

 1. Výše eko bodů za třídění odpadů je stanovena v příloze č. 4 této směrnice.

 

 1. Součet získaných eko bodů za třídění odpadů je dělen počtem aktivních účastníků systému daného stanoviště, přičemž maximální možný počet eko bodů za třídění odpadů činí 25 eko bodů na jednoho účastníka systému za rok.

 

 

 1. Podmínkou pro udělení eko bodů za efektivní využívání nádob a pytlů a eko bodů za snižování produkce odpadů danému stanovišti:
  1. je vyplněný a přes odpadový účet nebo na obecní úřad odeslaný odpadový dotazník,
  2. je potvrzená inventura stanoviště,
  3. je minimálně jedna za rok obsloužená sběrná nádoba nebo pytel s tříděným plastem nebo s tříděným papírem a jedna za rok obsloužená sběrná nádoba se směsným odpadem. Stanovištím, která za rok nevyprázdní ani jednu sběrnou nádobu se směsným odpadem, se bude počítat průměrná produkce směsného odpadu v obci.

 

 1. Odpadový dotazník se vyplňuje jednorázově při zapojení do PZNsO a je platný po celou dobu trvání PZNsO s možností čtvrtletní aktualizace. Odpadový dotazník je pro aktualizované čtvrtletí platný, je-li odeslán během první poloviny tohoto čtvrtletí - např. je-li odpadový dotazník odeslaný až v březnu (čili v druhé polovině 1. čtvrtletí), bude platný až pro druhé čtvrtletí.

 

 1. Inventura stanoviště:
  1. musí být potvrzena správnost a úplnost vyplněných údajů,
  2. musí obsahovat pravdivé identifikační údaje o všech sběrných nádobách, které jsou na daném stanovišti používány, a o všech účastnících systému daného stanoviště,
  3. musí být opakovaně potvrzena nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy došlo k jakékoli změně identifikačních údajů.

 

 1. O výši eko bodů za efektivní využívání nádob a pytlů a eko bodů za snižování produkce odpadů rozhoduje:
  1. roční celkový objem obsloužených nádob a pytlů přepočtený na jednoho účastníka systému užívajícího dané nádoby/pytlea úroveň třídění,
  2. níže uvedené individuální podmínky eko bodů,
  3. časové období plnění individuálních podmínek (jiné eko body budou připsány stanovišti, které třídí např. bioodpad celý rok, a jiné eko body budou připsány stanovišti, které třídí bioodpad např. jen půl roku – výše eko bodů je přímo úměrná času tj. čtvrtletí je rovno čtvrtině eko bodů),
  4. časové období platného odpadového dotazníku a inventury stanoviště (jiné eko body budou připsány stanovišti, které má platný odpadový dotazník celý rok, a jiné eko body budou připsány stanovišti, které má platný odpadový dotazník např. jen půl roku – výše eko bodů je přímo úměrná času tj. čtvrtletí je rovno čtvrtině eko bodů).

 

 1. Eko body za efektivní využívání nádob a pytlů jsou uděleny do výše 60% za třídění bioodpadu, 25% za třídění skla a 15% za třídění textilu z maximálního ročního počtu eko bodů za efektivní využívání sběrných nádob a pytlů, která tvoří přílohu č. 5 této směrnice. Zda je bioodpad, sklo a textil tříděn, se posuzuje na základě platného odpadového dotazníku a namátkových kontrol nádob se směsným odpadem.
 2. Eko body za snižování produkce odpadů jsou uděleny do výše 20% za každý způsob snižování produkce odpadů uvedený v odpadovém dotazníku z maximálního ročního počtu eko bodů uvedeného v tabulce s názvem Maximální roční počet eko bodů za snižování produkce odpadů, který tvoří přílohu č. 6 této směrnice. Do odpadového dotazníku je možné uvést celkem pět způsobů snižování produkce odpadů (5 způsobů =100% eko bodů z maximálního ročního počtu eko bodů).

 

 1. Připsané eko body za daný PZNsO rok budou účastníkovi systému přiděleny formou úlevy na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v následujícím roce a to dle platné obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů tak, že se na konci roku stanoví hodnota jednoho eko bodu nebo se použije hodnota eko bodu předchozího roku a touto hodnotou se vynásobí všechny eko body připsané účastníkům systému daného stanoviště.

 

 1. Úleva na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů získaná dle této směrnice může činit maximálně 70% výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanoveného na následující rok.

 

 1. PZNsO rok je stanoven na období od 1. 1. daného roku do 31. 12. daného roku.

 

 1. První měsíc následujícího PZNsO roku tj. leden následujícího roku je stanoven jako měsíc reklamací. V tomto měsíci mohou občané podávat reklamace, např. mohou žádat o doplnění nenačtených obsloužených nádob či pytlů. Po uplynutí tohoto měsíce nebudou už reklamace přijímány, tzn., celkové roční úlevy na poplatku není možné jakkoli měnit či upravovat.

 

 1. Každý účastník systému má právo nahlížet na uživatelský odpadový účet svého stanoviště prostřednictvím webových stránek www.mojeodpadky.cz.

 

 

Přílohy

 

Součástí této směrnice je:

 • Příloha č. 1 – Odpadový dotazník
 • Příloha č. 2 – Inventura stanoviště
 • Příloha č. 3 – Způsoby snižování produkce odpadů
 • Příloha č. 4 – Eko body za třídění odpadů
 • Příloha č. 5 – Maximální roční počet eko bodů za efektivní využívání nádob a pytlů
 • Příloha č. 6 – Maximální roční počet eko bodů za snižování produkce odpadů
 • Příloha č. 7 – Návod jak třídit vybrané odpady
 • Příloha č. 8 – Podmínky pro udělení eko bodů za vytříděný odpad

   

  Veškeré změny a doplňky směrnice schvaluje Zastupitelstvo obce Lovčičky.

   

  V Lovčičkách dne 19. 12. 2018

   

   

   

   Ing. Jaroslav Šitavanc                                                          Mgr. Martin Bartoš

      místostarosta                                                                         starosta

   

Zajímavé informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, středa 24. 7. 2024
slabý déšť 24 °C 15 °C
čtvrtek 25. 7. polojasno 25/12 °C
pátek 26. 7. skoro jasno 26/11 °C
sobota 27. 7. jasno 31/13 °C

Mohlo by Vás zajímat

Dotace

parallax-text parallax-prechod

nahoru