Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Lovčičky
Lovčičky
Obec Lovčičky

Obecně závazná vyhláška obce Lovčičky č. 2/2019

  Obec Lovčičky

Obecně závazná vyhláška obce LOVČIČKY č. 02/2019

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Lovčičky se na svém zasedání dne 19.12.2019 usnesením číslo …… usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále je, „tato vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Obec Lovčičky touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen“poplatek“).

 

 1. Správcem poplatku je obecní úřad Lovčičky¹

 

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

 

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění dočasných skládek stavebního materiálu a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pro tvorbu filmových a televizních děl.²

 

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen“poplatník“).³

 

Čl. 3

Veřejná prostranství

 

Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena LV obce Lovčičky č.10001.


¹§ 15 odst. 1.zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

²§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

³§ 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

 

Čl. 4

Veřejná prostranství

 

 1. Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 7 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 3 dnů, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

 

 1. V ohlášení poplatník uvede⁴

 

 1. Jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech.

 

 1. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka.

 

 1. Další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na případnou úlevu nebo osvobození od poplatku.

 

 1. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.⁵

 

 1. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.⁶

 

 1. Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků a evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.⁷

⁴§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

⁵§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

⁶§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

⁷§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

 

Čl. 5

Sazba poplatku

 

 1. Sazba poplatku činí:

 

 1. za umístění dočasné stavby pro poskytování prodeje a služeb

paušální částka z místa         100,00 Kč/den

 

 1. za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje a služeb

za každý i započatý den          10,00 Kč/m²

paušální částka za týden       500,00 Kč

paušální částka za měsíc   1.500,00 Kč

 

 1. za umístění stavebního zařízení

za každý i započatý den            0,50 Kč/m²

paušální částka za týden       300,00 Kč

paušální částka za měsíc   1.000,00 Kč

 

 1. za umístění reklamního zařízení

za každý i započatý den          10,00 Kč/m²

paušální částka za týden       500,00 Kč

paušální částka za měsíc   2.000,00 Kč

 

 1. za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí

1 – až 7 dní                         2.500,00 Kč

za každý následující den       500,00 Kč

 

 1. za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

za každý i započatý den          10,00 Kč/m²

paušální částka za týden     1.000,00 Kč

paušální částka za měsíc    5.000,00 Kč

 

 1. umístění dočasných skládek stavebního materiálu

za každý i započatý den          10,00 Kč/m²

paušální částka za týden       350,00 Kč

paušální částka za měsíc   2.500,00 Kč

 

 

 

 1. Správce poplatku určí, zda bude poplatek účtován dle denní sazby nebo dle konkrétní částky určené v odstavci 1. této vyhlášky.

 

Čl. 6

Splatnost poplatku

 

 1. Poplatek ve stanovené výši je splatný:

 

 1. Při užívání veřejného prostranství po dobu nejvýše 30 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
 2. Při užívání veřejného prostranství po dobu 31 dnů nebo delší nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy bylo užívání veřejného prostranství zahájeno.

 

 1. Poplatek může být uhrazen dopředu jednorázově i na delší období.

 

 1. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 7

Osvobození

 

 1. Poplatek se neplatí:

 

 1. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely⁸

 

 1. Od poplatku se dále osvobozují:

 

 1. Fyzické a právnické osoby, které jako stavebnici užívají veřejné prostranství k umístění skládky stavebního materiálu nebo umístění stavebního zařízení při realizaci staveb na základě rozhodnutí stavebního úřadu, na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 36.měsíců od data nabytí právní moci stavebního povolení nebo ohlášení stavby.

 

 1. Místní organizace, spolky, sdružení, veřejně prospěšné a neziskové organizace působících v obci a dále příspěvkové organizace zřizované obcí.

 

 1. Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 a 2 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě 5 dnů.

 

 1. V případě, že poplatník nesplní povinnosti ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.⁹

 

 

Čl. 8

Navýšení poplatku

 

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.¹⁰

 

 1. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.¹¹

⁸§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

⁹§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

¹⁰§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

¹¹§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

 

 1. Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.

 

 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích ze dne 22.1.2011

 

Čl. 10

Účinnost

 

 1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 04. 01. 2020

 

………………………………..                                                    ……….………………………..

    Ing. Jaroslav Šitavanc                                                                    Mgr. Martin Bartoš

         Místostarosta                                                                                         starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne 20.12.2019

Vyvěšena na elektronické úřední desce dne 20.12.2019

Sejmuto z úřední desky dne: 04.01.2020

Sejmuto z elektronické úřední desky dne: 04.01.2020

Zajímavé informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, pondělí 27. 5. 2024
oblačno 23 °C 12 °C
úterý 28. 5. jasno 24/11 °C
středa 29. 5. jasno 24/11 °C
čtvrtek 30. 5. slabý déšť 24/13 °C

Mohlo by Vás zajímat

Dotace

parallax-text parallax-prechod

nahoru