Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Lovčičky
Lovčičky
Obec Lovčičky

Obecně závazná vyhláška obce Lovčičky č. 3/2019

Obec Lovčičky

Zastupitelstvo obce Lovčičky

Obecně závazná vyhláška

č.  3/2019,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky se na svém zasedání konaném 10.12.2019 usneslo vydat na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Lovčičky touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek).
 2. Správcem poplatku je Obecní úřad Lovčičky.[1]

 

Čl. 2

Poplatník

 1. Poplatek platí[2]:
  1. fyzická osoba přihlášená v obci,
  2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
 2. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.[3]

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.
 2. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování. Současně uvede skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
 3. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
 4. Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
 5. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[4]
 6. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[5]
 7. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.[6]

 

Čl. 4

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí 530 Kč a je tvořena:
 1. z částky 530 Kč za kalendářní rok a
 2. z částky 530 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
 1. Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
 2. V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.[7]

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 15. května příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

Čl. 6

Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je[8]
 2. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 3. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 4. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
 5. jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby,
  1. Od poplatku se osvobozují:
 6. poplatníci podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, kteří se prokazatelně nezdržují na území obce po celá kalendářní rok, za který se poplatek platí,
 7. poplatníci podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, jde-li o děti narozené v příslušném kalendářním roce,
 8. poplatníci, které v příslušném roce dosáhnou 80-ti let věku,
 9. poplatníci přihlášeni k trvalému pobytu v sídle ohlašovny na adrese OÚ Lovčičky 148, 683 45 Otnice,

 

 1. Úleva se poskytuje při zaplacení poplatku jednou osobou za fyzické osoby tvořící domácnost:
 1. věková kategorie 1 - 17 let ……………….. 265,- Kč
 2. věková kategorie 65 - 79 let ……………….. 265,- Kč
 3. fyzické osoby, držitelé průkazů ZTP 2. stupně a ZTP/P 3. stupně (po předložení tohoto průkazu správci poplatku) ……………….. 265 ,- Kč
 4. poplatníkům, kteří se zapojí do Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství dle Směrnice č. 1/2018 k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství v obci Lovčičky, a to ve výši dle počtu získaných EKO bodů, přičemž hodnota jednoho EKO bodu činí X Kč;

maximální možná úleva (součet úlev) činí 70 % celkové sazby poplatku.

 1. Údaj rozhodný pro osvobození podle odst. 1 nebo 2 anebo úlevu dle odst. 3 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.
 2. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.[9]

 

Čl. 7

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[10]
 1. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.[11]

 

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku[12]

 1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
  a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
  a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
 2. V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
 3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

 

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška
  1. č. 2/2018, o poplatku za komunální odpad, ze dne 13.09.2018,
  2. č. 3/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2018, o poplatku za komunální odpad, ze dne 06.02.2019.
 2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 10

Účinnost

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2020.

 

 

 

 

Starosta obce

Místostarosta obce

 

 

Příloha obecně závazné vyhlášky č. 3/2019,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Schváleno:                                                   Zastupitelstvem obce Lovčičky

Datum:                                                           10.12.2019

Zveřejněno na úřední desce:                    11.12.2019

Sejmuto z úřední desky:                            31.12.2019

Zveřejněno na elektronické úřední desce:         11.12.2019 – 31.12.2019

 

[1] § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích.

[2] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích.

[3] § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích.

[4] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích.

[5] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích.

[6] § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích.

[7] § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích.

[8] §10b odst. 3 zákona o místních poplatcích.

[9] § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích.

[10] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích.

[11] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích.

[12] § 12 zákona o místních poplatcích.

Zajímavé informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, pondělí 27. 5. 2024
oblačno 23 °C 12 °C
úterý 28. 5. jasno 24/11 °C
středa 29. 5. jasno 24/11 °C
čtvrtek 30. 5. slabý déšť 24/13 °C

Mohlo by Vás zajímat

Dotace

parallax-text parallax-prechod

nahoru