Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Lovčičky
Lovčičky
Obec Lovčičky

Obecně závazná vyhláška obce Lovčičky č. 5/2021

OBEC LOVČIČKY

Zastupitelstvo obce Lovčičky

Obecně závazná vyhláška obce č. 5 /2021,

 

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky se na svém zasedání dne 21.12.2021 usnesením č. 13 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon
o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Lovčičky.

 

 1.   Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou[1].

 

 1.   V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,
  s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu[2].

 

 1.   Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

 

Čl. 2

Oddělené soustřeďování komunálního odpadu

 

 1. Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:

 

 1. Biologické odpady,
 2. Papír,
 3. Plasty včetně PET lahví,
 4. Sklo,
 5. Kovy,
 6. Nebezpečné odpady,
 7. Objemný odpad,
 8. Jedlé oleje a tuky,
 9. Směsný komunální odpad

 

 1. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i).     
   
 2. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek,… ).

 

 

Čl. 3

Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků

 

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
   
 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích, jejichž seznam je na internetové stránce obce ().

 

 1. Zvláštní sběrné nádoby na tříděný odpad veřejně dostupné jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 

 1. Papír – barva modrá,
 2. Plast včetně PET lahví – barva žlutá,
 3. Sklo – barva bílá nebo zelená,
 4. Bioodpad – barva hnědá,

 

 1. Zvláštní sběrné nádoby, které nejsou veřejně dostupné, jsou čiré pytle, do kterých se ukládá:
  1. plast společně s nápojovými kartony (čirý pytel),
  2. papír (čirý pytel),
  3. kovové obaly (čirý pytel),
  4. jedlý olej a tuk (PET lahev).

 

 1. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

 1. Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

 

 1. Papír, plasty, sklo, kovy, drobné elektrozařízení a jedlý olej a tuk lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v obci Otnice.

 

 1. Každý poplatník místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství má právo se přihlásit k „Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství“ (dále jen MESOH), pokud chce získat úlevu z místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Účastník tohoto systému je povinen dodržovat pravidla MESOH, která jsou obsažena v „Pravidlech/Směrnice MESOH v obci Lovčičky“ (dále jen pravidla MESOH). Pravidla MESOH jsou dostupná na internetové stránce obce () a v odpadových účtech.      

 

 1. Pro potřeby svozu a svozové společnosti je nutné, aby byly pytle s tříděným odpadem označeny definovaným čárovým/QR kódem, který dodala obec. Pytle na tříděný odpad a definované čárové/QR kódy je možné vyzvednout na obecním úřadě (dále jen obecní úřad). Pytle na tříděný odpad a definované čárové/QR kódy, pokud jsou využity dle evidence svozu, jsou poskytovány zdarma.
   

 

Čl. 4

 Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

 1. Nebezpečný odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v obci Otnice

 

 1. Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 5 a 6.

 

Čl. 5

 Svoz objemného odpadu

 

 1. Objemný odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v obci Otnice.

 

 1. Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 5 a 6.

 

 

Čl. 6

Soustřeďování směsného komunálního odpadu

 

 1. Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
 1. popelnice
 2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 

 1. Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným
  v čl. 3 odst. 5 a 6.
   
 2. Pro potřeby svozu a svozové společnosti je nutné, aby byly typizované sběrné nádoby uvedené v odst. 1 písm. a) označeny definovaným čárovým/QR kódem, který dodala obec.

 

Čl. 7

Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce

(zpětný odběr)

 1. Obec v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:

a) elektrozařízení

b) baterie a akumulátory

 

 1. Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat na Obecním úřadu Lovčičky, Lovčičky 148, 683 54 nebo na Sběrném dvoře v obci Otnice

 

Čl. 8

Komunitní kompostování

 

 1. Komunitním kompostováním je systém soustřeďování rostlinných zbytků z údržby zeleně, zahrad a domácností z území obce, jejich úprava a následné zpracování v komunitní kompostárně na kompost[3]. Sběr zeleného a hnědého odpadu probíhá od jara do podzimu a to každé pondělí od domu.

 

 

Čl. 11

Nakládání se stavebním a demoličním odpadem

 

 1. Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních
  a demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním.

 

 1. Stavební a demoliční odpad lze předávat na sběrném dvoře v obci Otnice

 

Čl. 12

Závěrečná ustanovení         
 

 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2022

                                                                                 

Ing. Jaroslav Šitavanc
místostarosta  
 

Mgr. Martin Bartoš
starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: …………………..

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: ………………………

 

[1] § 61 zákona o odpadech

[2] § 60 zákona o odpadech

[3] § 65 zákona o odpadech

Zajímavé informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
slabý déšť 20 °C 12 °C
úterý 25. 6. prudký déšť 18/14 °C
středa 26. 6. déšť 19/15 °C
čtvrtek 27. 6. déšť 23/16 °C

Mohlo by Vás zajímat

Dotace

parallax-text parallax-prechod

nahoru