Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Lovčičky
Lovčičky
Obec Lovčičky

Obecně závazná vyhláška obce Lovčičky č.1/2012

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A 
č. 1/2012,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky se na svém zasedání dne 6. 12. 2012 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):


Článek 1
Úvodní ustanovení


(1) Obec Lovčičky touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.

Článek 2
Poplatník


(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí :
    a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
    b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Článek 3
Ohlašovací povinnost


(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Článek 4
Sazba poplatku


(1) Sazba poplatku činí 530,- Kč a je tvořena:
a) z částky 156,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 374,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.


Článek 5
Splatnost poplatku

 

(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Článek 6
Osvobození a úlevy


(1) Od poplatku se osvobozují:
a) fyzické osoby, které v příslušném roce dosáhnou 80-ti let věku,
b) děti narozené v příslušném kalendářním roce, ve kterém jim dle této vyhlášky vzniká poplatková povinnost,
c) fyzické osoby přihlášené k trvalému pobytu v sídle ohlašovny na adrese OÚ Lovčičky 148, PSČ 683 54 Otnice,
d) fyzické osoby, které se v místě trvalého pobytu prokazatelně nezdržují více než 1 rok.

(2) Úleva se poskytuje při zaplacení poplatku jednou osobou za fyzické osoby tvořící domácnost:
a) Věková kategorie 1-17 let …………………     265,- Kč
b) Věková kategorie 65-79 let ………………….. 265,- Kč
c) fyzické osoby, držitelé průkazu ZTP 2.stupně a ZTP/P 3.stupně (po předložení tohoto průkazu správci poplatku)....................................265,-Kč
(3) Poplatník může uplatňovat pouze 1 druh úlevy dle čl. 6, odst. 2


Článek 7
Navýšení poplatku


(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Článek 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku


(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.

Článek 9
Přechodné a zrušovací ustanovení

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 6. 1. 2011. 
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Článek 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01. 01. 2013.

 Ing. Michal Kraus                                     Ing. Jaroslava Hrozková
místostarosta                                                      starostka

 


Vyvěšeno na úřední desce dne: 07.12.2012

Sejmuto z úřední desky dne: 31.12.2012

 

Příloha číslo 1
rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok

Datum       Text                                                               Náklad
RESPONO,a.s.- sběr, svoz a odstraňování netříděného komunálního odpadu (od 01.01.2011 do 31.12.2011)                                               221 846,- Kč

30.4.2011 Uložení na skládku                                              5 725,- Kč
5.10.2011 Uložení na skládku                                              5 838,- Kč
15.4.2011 Doprava odpadů Martínek                                     5 892,- Kč
22.9.2011 Doprava odpadů Martínek                                     4 094,- Kč

Celkem za rok 2011                                                        243.395,- Kč

Náklady 243.395,- Kč děleno 650 (aktuální počet osob s pobytem na území obce + počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášen k pobytu žádná fyzická osoba) = 374,45 Kč. Zaokrouhleno 374,- Kč. Tato částka je stanovena jako sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky.

 

 Ing. Michal Kraus                                               Ing. Jaroslava Hrozková
místostarosta                                                                starostka

 


Vyvěšeno na úřední desce dne: 7.12.2012

Sejmuto z úřední desky dne: 31.12.2012
 

Zajímavé informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, pondělí 27. 5. 2024
oblačno 23 °C 12 °C
úterý 28. 5. jasno 24/11 °C
středa 29. 5. jasno 24/11 °C
čtvrtek 30. 5. slabý déšť 24/13 °C

Mohlo by Vás zajímat

Dotace

parallax-text parallax-prechod

nahoru