Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Lovčičky
Lovčičky
Obec Lovčičky

Řád veřejného pohřebiště Obce Lovčičky

Řád veřejného pohřebiště Obce Lovčičky

Obec jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1, zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona

Řád veřejného pohřebiště Obce Lovčičky

Řád veřejného pohřebiště schválilo na svém zasedání konaném dne 6.6.2002 zastupitelstvo obce. V tomto řádu veřejného pohřebiště budou používány tyto legislativní zkratky: zákon o pohřebnictví ("zákon"), veřejné pohřebiště ("pohřebiště") a řád veřejného pohřebiště ("řád").

Článek 1 
Úvodní ustanovení

 1. Řád upravuje provoz pohřebiště v Obci Lovčičky
 2. Provozovatelem pohřebiště je Obec Lovčičky , která je zároveň i správcem pohřebiště

Článek 2 
Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:
leden, únor, listopad, prosinec ...................................................... 7 - 17 hod.
březen, říjen ....................................................................................... 7 - 18 hod.
duben, květen, červen,červenec, srpen, září ................................ 7 - 20 hod.
Památka zesnulých, vč. předcházející soboty a neděle ............. 7 - 20 hod.

Článek 3 
Pořádek na pohřebišti

 1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých, nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, jsou povinni chovat se nehlučně, nepouštět přenosné nosiče zvuku, nepožívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky. Neodhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené a dále jsou povinni používat prostory pohřebiště a jeho vybavení jen k účelům k jakým byly určeny.
 2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.
 3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
 4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
 5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
 6. Vozidla, s vyjímkou invalidních vozíků, mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek.
 7. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel.
 8. Přístup na pohřebiště může provozovatel pohřebiště z oprávněných důvodů (náledí, vichřice, exhumace a pod.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
 9. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.
 10. Voda z výdejního stojanu v areálu pohřebiště je určna na zalévání zeleně při údržbě.
 11. Odpadky je třeba odkládat na stanovené místo. Na pohřebišti je zavedeno třídění odpadu a je nutné toto opatření respektovat.
 12. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysázené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby, bez jeho souhlasu.
 13. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění platných předpisů).
 14. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
 15. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Článek 4 
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje následující služby:

 1. výkopové práce související s pohřbením a exhumací
 2. pohřbívání
 3. provádění exhumací
 4. ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků
 5. pronájem hrobových míst
 6. pronájem míst v kolumbáriu
 7. vedení evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
 8. správu a údržbu pohřebiště, včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště

Článek 5 
Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

 1. Správce pohřebiště je povinen:
  a) předat nájemci hrobového místa (dále jen "nájemce") k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo
  b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu za podmínek stanovených v čl. 9 
  c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s vyjímkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelné pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenososchařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
 2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměru. Nikdo nemá nárok na umístění individuální mimo vymezený prostor.

Článek 6 
Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

 1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními čl. 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění jeho pokyny.
 2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
  1. Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.
  2. Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
  3. Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.
  4. Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
 3. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.
 4. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení, včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25, odst. 9 zákona.
 5. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
 6. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti.
 7. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s čl. 7.
 8. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v čl. 2.

Článek 7 
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

 1. Lidské pozůstatky může do hrobů ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
 2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce a způsobem, který stanoví.
 3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícícm minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
 4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.
 5. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika (resp. krajské hygienické stanice, dle navrhované právní úpravy).

Článek 8 
Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků činí 10 let.

Článek 9 
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

 1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
  1. Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 800 mm.
  2. Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu odolného proti působení povětrnosti, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, případně cihelného zdiva a pod.
  3. Přední a zadní strany hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
  4. Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
 2. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména
  • respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
  • neomezování přístupu k jednotlivým hrobovým místům
  • nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
  • zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně
 3. Po ukončení prací na pohřebišti je nutné uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek 10 
Účinnost

Tento předpis nabývá účinnosti dne 21.6.2002.

 

 

Vlastimil PITRON
místostarosta

Ing. Jaroslava HROZKOVÁ 
starostka obce

 

Vyvěšeno: 7.6.2002
Sňato: 21.6.2002

Zajímavé informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, pondělí 27. 5. 2024
oblačno 23 °C 12 °C
úterý 28. 5. jasno 24/11 °C
středa 29. 5. jasno 24/11 °C
čtvrtek 30. 5. slabý déšť 24/13 °C

Mohlo by Vás zajímat

Dotace

parallax-text parallax-prechod

nahoru