Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Lovčičky
Lovčičky
Obec Lovčičky

Zápis 2/2016

Zápis 2/2016

Z Á P I S 2/2016

ze zasedání Zastupitelstva Obce Lovčičky konaného

dne 25. 2. 2016 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

 

Přítomni: dle presenční listiny 5 členů ZO (po pozdním příchodu pana Adámka 6 členů ZO – dostavil se až k hlasování o usnesení č. 3)

Omluven: Jaroslav Havel

Opozdil se: Jan Adámek                        

                   

Zasedání  Zastupitelstva  Obce Lovčičky (dále jen ZO), zahájil a řídil starosta obce Mgr. Martin Bartoš  (dále jen „předsedající).

Po přivítání členů ZO a občanů konstatoval:

- zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením na úředních deskách

- zápis z minulého jednání byl schválen

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Klein, Jiří Kareš

Zapisovatel: dle audiovizuálního záznamu Olga Khorová, poznámky ze zasedání Mgr. Martin Bartoš

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s navrhovaným programem:

 1. Složení slibu nových zastupitelů obce Lovčičky – pan Jiří Kareš
 2. Volba člena kontrolního výboru Zastupitelstva obce Lovčičky
 3. Volba člena finančního výboru Zastupitelstva obce Lovčičky
 4. Inventarizační zpráva
 5. Rozpočtové opatření č. 1/2016
 6. Schválení záměru prodeje hasičského cisternového automobilu
 7. Aktualizace povodňové komise
 8. Dohoda o vzájemné spolupráci mezi DpS Sokolnice a obcí Lovčičky
 9. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 10. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 11. Různé

Návrh programu vyvěšen a zaslán členům ZO v souladu s jednacím řádem.

Starosta obce vyzval zastupitele k návrhu na doplnění programu. 

 

Návrh usnesení č. 1:

Starosta podal návrh na doplnění programu o tyto body:

 1. Úprava tržního řádu obce Lovčičky

  Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PV-014330034856/001

   

                                                                                               5 – 0 – 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 2:

Starosta obce navrhl hlasování o bodech programu

 1. Složení slibu nových zastupitelů obce Lovčičky – pan Jiří Kareš
 2. Volba člena kontrolního výboru Zastupitelstva obce Lovčičky
 3. Volba člena finančního výboru Zastupitelstva obce Lovčičky
 4. Inventarizační zpráva
 5. Rozpočtové opatření č. 1/2016
 6. Schválení záměru prodeje hasičského cisternového automobilu
 7. Aktualizace povodňové komise
 8. Dohoda o vzájemné spolupráci mezi DpS Sokolnice a obcí Lovčičky
 9. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 10. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 11. Úprava tržního řádu obce Lovčičky
 12. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PV-014330034856/001
 13. Různé

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje program jednání.

                                                                                                       5 – 0 – 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 1. „Složení slibu nových zastupitelů obce Lovčičky“.

Novými členy zastupitelstva obce Lovčičky se stal: Jiří Kareš, který složil slib.

Dnem složení slibu náleží novému zastupiteli odměna v již dříve schválené výši.

 

Návrh usnesení č. 3:

Před projednáváním usnesení č. 3 se dostavil zastupitel Jan Adámek.

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 2. „Volba člena kontrolního výboru Zastupitelstva obce Lovčičky“.

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje volbu člena kontrolního výboru aklamací (veřejně).

                                                                                                        6 – 0 – 0

Ing. Klein navrhl na post člena kontrolního výboru pana Jiřího Kareše, který nominaci přijal.

Zastupitelstvo obce Lovčičky volí za člena kontrolního výboru  pana Jiřího Kareše.

                                                                                                        5 – 0 – 1 (Jiří Kareš)

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 4:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 3. „Volba člena finančního výboru Zastupitelstva obce Lovčičky“.

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje volbu člena finančního výboru aklamací (veřejně).

                                                                                                        6 – 0 – 0

Ing. Šitavanc navrhl na post člena finančního výboru paní Jarmilu Kleinovou, která nominaci přijala.

Zastupitelstvo obce Lovčičky volí za člena finančního výboru paní Jarmilu Kleinovou.

                                                                                                        5 – 0 – 1 (Jarmila Kleinová)

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 5:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 4 „Inventarizační zpráva“.

Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační zprávu.

                                                                                                           6 – 0 – 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 6:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 5 „Rozpočtové opatření č. 1/2016“.

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016.

                                                                                                          6 – 0 – 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 7:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu č. 6 „Schválení záměru prodeje hasičského cisternového automobilu“.

 

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje záměr prodeje hasičského cisternového automobilu a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy s potencionálním zájemcem dle vyvěšeného záměru.

 

                                                                                                          6 – 0 – 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 8:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 7 „Aktualizace povodňové komise“.

 

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje jako členy povodňové komise obce Lovčičky:

Mgr. Martina Bartoše, Ing. Jaroslava Šitavance, Jiřího Kareše

                                                                                                         6 – 0 – 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno

           

Návrh usnesení č. 9:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 8. „Dohoda o vzájemné spolupráci mezi DpS Sokolnice a obcí Lovčičky“.

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje dohodu o vzájemné spolupráci mezi Domovem pro seniory Sokolnice a obcí Lovčičky a pověřuje starostu podpisem dohody.

                                                                                                           6 – 0 – 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 10:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 9. „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky“.

Zastupitel Jiří Kareš oznámil podjatost ve schvalování materiálu. Oznámením není hlasovací právo dotčeno.

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky těmto subjektům:

 

- Tělocvičná jednota Sokol Lovčičky – kulturní akce

- Tělocvičná jednota Sokol Lovčičky – sportovní akce mládež

- SNBB – historický ples

 

                                                                                                           6 – 0 – 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 11:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 10 „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky“.

 

Zastupitel Jiří Kareš oznámil podjatost ve schvalování materiálu. Oznámením není hlasovací právo dotčeno.

Zastupitelstvo obce Lovčičky

a/ schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky těmto subjektům:

 

- Tělocvičná jednota Sokol Lovčičky – kulturní akce

- Tělocvičná jednota Sokol Lovčičky – sportovní akce mládež

- SNBB – historický ples

 

b/ pověřuje starostu obce k podpisu smluv.

                                                                                                          6 – 0 – 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 12:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 11 „Úprava tržního řádu obce Lovčičky“.

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje tržní řád obce Lovčičky.

                                                                                                          6 – 0 – 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 13:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 12. „Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PV-014330034856/001“.

Zastupitelstvo obce Lovčičky

a/ schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV – 014330034856/001

b/ pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.

                                                                                                           6 – 0 – 0 

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

 

Různé:

Starosta informoval, že stočné se bude vybírat až po kolaudaci ČOV. První platba od občanů by měla proběhnout v červenci 2016. Peníze, které se vyberou, se musí investovat pouze do provozu a údržby vodovodu a kanalizace.

Starosta seznámil přítomné s plánem rozvoje kanalizační sítě v obci Lovčičky.

Starosta seznámil přítomné s úspěchem při vyvázání budovy Sokolovny ze zástavního práva smluvního.

Dále starosta informoval o pravidlech těžby dřeva na obecních pozemcích a lese. Navrhuje zohlednit míru dostupnosti v ceně za vytěžené dřevo, čímž by se podpořilo čištění lesních porostů. Je třeba stanovit odpovědnou osobu znalou problematiky, která bude určovat cenu, lokalitu i konkrétní stromy určené k těžbě v souladu s pravidly těžby dřeva na obecních pozemcích a lese a bude dohlížet na dodržování předem stanovených podmínek.

 

Usnesení č. 14:

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu prověřit situaci a stávající podmínky a případně nominovat Ing. Michala Krause za odpovědnou osobu při těžbě dřeva na obecních pozemcích a obecním lese.

                                                                                                          6 – 0 – 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

 

Starosta obce seznámil zastupitele o rozhodnutí pana Brabce o zájmu ukončit nájem prostoru v budově OÚ Lovčičky. 

Usnesení č. 15:

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k ukončení smlouvy o nájmu s panem Brabcem dohodou bez výpovědní lhůty.

                                                                                                          6 – 0 – 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

 

Usnesení č. 16:

Ing. Šitavanc a Ing. Klein seznámili přítomné s průběhem výběrového řízení na zhotovitele workoutového hřiště.

Výběrová komise zastupitelstva obce doporučuje zastupitelstvu obce Lovčičky ke schválení a uzavření smlouvy na workoutové hřiště s firmou Workout Vamberk a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.

                                                                                                          6 – 0 – 0

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

Ing. Doležal Pavel podal podnět k pořízení odpadkových košů a sáčků na psí exkrementy.

20:53 hodin odchod Jiřího Kareše – do zaměstnání.

Informace o povodňovém plánu: plán se musí přepracovat tak, abychom mohli vyhovět žádostem o dotaci na výstavbu retenční nádrže.

 

Jednání ZO ukončeno v 21:10 hod.

Poděkováním starosty obce členům ZO a občanům za účast.

 

 V Lovčičkách,  dne  2.3.2016

 

Zapisovatel:                                         …………………………………….. 

Ověřovatelé:                                        .…………………………………….

……………………………………..

Starosta obce:                                     ……………………………………..

 

Datum vložení: 8. 3. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 2. 2017 9:25
Autor: Správce Webu

Zajímavé informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
slabý déšť 20 °C 12 °C
úterý 25. 6. prudký déšť 18/14 °C
středa 26. 6. déšť 19/15 °C
čtvrtek 27. 6. déšť 23/16 °C

Mohlo by Vás zajímat

Dotace

parallax-text parallax-prechod

nahoru