Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Lovčičky
Lovčičky
Obec Lovčičky

Zápis 4/2016

Zápis ze zasedání ZO Lovčičky ze dne 28.4.2016

Z Á P I S 4/2016

ze zasedání Zastupitelstva Obce Lovčičky konaného

dne 28. 4. 2016 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

 

Přítomni: dle presenční listiny 5 členů ZO

Omluven: Jiří Kareš, Jarmila Kleinová

                   

Zasedání  Zastupitelstva  Obce Lovčičky (dále jen ZO), zahájil a řídil starosta obce Mgr. Martin Bartoš  (dále jen „předsedající).

Po přivítání členů ZO a občanů konstatoval:

- zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením na úředních deskách

- zápis z minulého jednání byl schválen

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Šitavanc, Jan Adámek

Zapisovatel: dle audiovizuálního záznamu Mgr. Martin Bartoš

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s navrhovaným programem:

 1. Veřejnoprávní smlouva o výkonu působnosti silničního správního úřadu
 2. Schválení účetní závěrky MŠ Lovčičky za rok 2015
 3. Rozdělení výsledku hospodaření MŠ Lovčičky za rok 2015
 4. Rozpočtové opatření číslo 2.
 5. Vyřazení majetku obce (propagační skříně)
 6. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 7. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
 8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E.ON
 9. Různé

Návrh programu vyvěšen a zaslán členům ZO v souladu s jednacím řádem.

Starosta obce vyzval zastupitele k návrhu na doplnění programu. 

 

Návrh usnesení č. 1:

Starosta podal návrh na doplnění programu o tyto body:

 1. Rozpočtové opatření číslo 3
 2. Smlouva o dílo na deratizaci
 3. Nabídka technické pomoci při provozu ČOV

 

                                                                                               5 – 0 – 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 2:

Starosta obce navrhl hlasování o bodech programu

 1. Veřejnoprávní smlouva o výkonu působnosti silničního správního úřadu
 2. Schválení účetní závěrky MŠ Lovčičky za rok 2015
 3. Rozdělení výsledku hospodaření MŠ Lovčičky za rok 2015
 4. Rozpočtové opatření číslo 2.
 5. Vyřazení majetku obce (propagační skříně)
 6. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 7. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
 8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E.ON
 9. Rozpočtové opatření číslo 3
 10. Smlouva o dílo na deratizaci
 11. Nabídka technické pomoci při provozu ČOV
 12. Různé

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje program jednání.

                                                                                                       5 – 0 – 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno

 

Návrh usnesení č. 3:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 1. „Veřejnoprávní smlouva o výkonu působnosti silničního správního orgánu ve věcech místních komunikací na území obce Lovčičky“.

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky stahuje materiál č. 1 „Veřejnoprávní smlouva o výkonu působnosti silničního správního úřadu“ z jednání.

 

                                                                                                        5 – 0 – 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno

 

Návrh usnesení č. 4:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 2. „Schválení účetní závěrky MŠ Lovčičky za rok 2015“.

 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku MŠ Lovčičky p.o. za rok 2015

 

                                                                                                        5 – 0 – 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 5:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 3 „Rozdělení výsledku hospodaření MŠ Lovčičky p.o. za rok 2015“.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení výsledku hospodaření MŚ Lovčičky p.o. a to:

- fond rezerv – 16.494,57,- Kč

- fond odměn – 11.000,- Kč

 

                                                                                                           5 – 0 – 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

19:11 – příchod paní zastupitelky Jarmily Kleinové

 

Návrh usnesení č. 6:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 4 „Rozpočtové opatření číslo 2“.

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje rozpočtové opatření obce Lovčičky číslo 2.

                                                                                                          6 – 0 – 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 7:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu č. 5 „Vyřazení majetku obce (propagační skříně)“.

 

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje vyřazení majetku obce (propagační skříně) inventární číslo  DM 10077 v hodnotě 4093,-Kč a inventární číslo DM 10078 v hodnotě 4093,-Kč

 

                                                                                                          6 – 0 – 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 8:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 6 „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky“.

 

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky těmto subjektům:

 

- SDH Lovčičky – kulturní akce 31.000,-

- SDH Lovčičky – 130.výročí založení 49.000,-

                                                                                                         6 – 0 – 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno

           

Návrh usnesení č. 9:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 7. „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací“.

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 1. schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky těmto subjektům:

   

  - SDH Lovčičky – kulturní akce 31.000,-

  - SDH Lovčičky – 130.výročí založení 49.000,-

   

 2. pověřuje starostu obce k podpisu smluv

                                                                                                           6 – 0 – 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 10:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu 8 „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E.ON“.

 

 

Zastupitelstvo schvaluje

 

 1. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E.ON číslo 1040011296/001

   

 2. pověřuje starostu obce k podpisu smluv

 

 

                                                                                                           6 – 0 – 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 11:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu 9 „Rozpočtové opatření číslo 3“.

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje rozpočtové opatření obce Lovčičky č.3

 

                                                                                                          6 – 0 – 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

 

 

Návrh usnesení č. 12:

 

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu 10  „Smlouva o dílo na deratizaci“.

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 1. schvaluje smlouvu o deratizaci s firmou Jiří Pařez

 2. pověřuje starostu k podpisu smlouvy

                                                                                                          6 – 0 – 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 13:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu 11 „Nabídka technické pomoci při provozu ČOV“.

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje

 1. nabídku technické pomoci při provozu ČOV

 2. pověřuje starostu k podpisu smlouvy

 

                                                                                                           6 – 0 – 0 

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

 

Různé:

Starosta informoval o získání dotací:

 1. na výstavbu chodníku od krajské komunikace přes zastávku až k dětskému hřišti

 2. na realizaci mezigeneračního prostoru setkávání v oblasti misijního kříže

 3. vybudování cesty ke kostelu pro pohřební vůz, která bude sloužit i k bezbariérovému vstupu do kostela

 4. dovybavení JSDHO

Celkem získáno – 515.000,- Kč

Návrh usnesení č. 14

Zastupitelstvo obce Lovčičky

 1. přijímá všechny dotace od Jihomoravského kraje

 2. pověřuje starostu k podpisu smluv

   

  6 – 0 – 0 

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

 

Starosta informoval o neúspěšných žádostech o dotaci:

1.000.000,- z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci ulice Pod Zahrádkami.

147.000,- z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj na nákup hracího prvku Pavoučkův domeček

100.000,- z rozpočtu Jihomoravského kraje na úpravu Obecního úřadu

Starosta informoval zastupitele o zamítavém stanovisku Jihomoravského kraje k žádosti o prominutí nebo snížení částky za platbu věcného břemene. Věcné břemeno je za umístění hlavního řadu kanalizace v krajské silnici.

Starosta informoval, že byla podána žádost o dotaci na Generální ředitelství hasičského záchranného sboru na výstavbu hasičské zbrojnice.

Starosta informoval, o reklamaci firmě Commodum, na stojící vody u RD p. Bubly, p. Hrozka a propadené silnici ve Svaté.

Starosta informoval zastupitele o výzvě TDI (technický dozor investora) k plnění smlouvy o dílo. Jedná se o přípravu na kolaudaci kanalizace a ČOV.

p. Kleinová: pořízení retardérů přes vozovku, tak aby se zpomalil provoz v ulicích.

Starosta: úkol pro finanční výbor. Zjistit jaké jsou na trhu možnosti, dále probrat s účetní obce finanční možnosti obce k nákupu retardérů. Termín: zastupitelstvo v měsíci květnu

Ing. Hrozková: Kdy se bude opravovat silnice Pod Zahrádkami

Starosta: smlouva od právníka je zpět. Nyní proběhne poptávkové řízení. S rekonstrukcí se začne nejdříve po 4. 6.2016.

Ing. Hrozková: v minulém zápisu ze ZO nebyly zapsány schvalované dotační částky. Audit může vyžadovat.

p. Adámek: poděkoval za všímavost

Starosta: budeme částky vypisovat do zápisu

p. Panáček: jaké záměry má obec s kontejnerem na ČOV

Místostarosta vysvětlil a dále informoval o probíhajících pracích na budově MŠ Lovčičky.

 

Jednání ZO ukončeno v 21:00 hodin, poděkováním starosty obce členům ZO a občanům za účast.

 

 V Lovčičkách, dne 2.5.2016

Zapisovatel:                                         …………………………………….. 

Ověřovatelé:                                        .…………………………………….

       ……………………………………..

Starosta obce:                                     ……………………………………..

 

Audiovizuální záznam jednání ZO 28.4.2016

Datum vložení: 5. 5. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 2. 2017 9:24
Autor: Správce Webu

Zajímavé informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
slabý déšť 20 °C 12 °C
úterý 25. 6. prudký déšť 18/14 °C
středa 26. 6. déšť 19/15 °C
čtvrtek 27. 6. déšť 23/16 °C

Mohlo by Vás zajímat

Dotace

parallax-text parallax-prechod

nahoru