Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Lovčičky
Lovčičky
Obec Lovčičky

Zápis 5/2016

Zápis 5/2016

Z Á P I S 5/2016

ze zasedání Zastupitelstva Obce Lovčičky konaného

dne 26. 5. 2016 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Lovčičky

 

Přítomni: dle presenční listiny 6 členů ZO

Omluven: Jan Adámek

                   

Zasedání  Zastupitelstva  Obce Lovčičky (dále jen ZO), zahájil a řídil starosta obce Mgr. Martin Bartoš  (dále jen „předsedající).

Po přivítání členů ZO a občanů konstatoval:

- zasedání bylo řádně svoláno vyvěšením na úředních deskách

- zápis z minulého jednání byl schválen

Ověřovatelé zápisu: Jarmila Kleinová, Jiří Kareš

Zapisovatel: dle audiovizuálního záznamu Olga Khorová, poznámky ze zasedání Mgr. Martin Bartoš

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s navrhovaným programem:

 1. Kontrola úkolů minulého ZO
 2. Schválení účetní závěrky obce Lovčičky za rok 2015
 3. Rozpočtové opatření číslo 4
 4. Přezkum hospodaření obce za rok 2015
 5. Schválení finančního daru MŠ Lovčičky
 6. Stanovení ceny stočného v obci Lovčičky
 7. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 8. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 9. Návrh smlouvy o dílo na rekonstrukci komunikace Pod Zahrádkami
 10. Různé

Návrh programu vyvěšen a zaslán členům ZO v souladu s jednacím řádem.

Starosta obce vyzval zastupitele k návrhu na doplnění programu. 

 

Návrh usnesení č. 1:

Starosta obce navrhl hlasování o bodech programu

 1. Kontrola úkolů minulého ZO
 2. Schválení účetní závěrky obce Lovčičky za rok 2015
 3. Rozpočtové opatření číslo 4
 4. Přezkum hospodaření obce za rok 2015
 5. Schválení finančního daru MŠ Lovčičky
 6. Stanovení ceny stočného v obci Lovčičky
 7. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 8. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky
 9. Návrh smlouvy o dílo na rekonstrukci komunikace Pod Zahrádkami
 10. Různé

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje program jednání.

                                                                                                       6 – 0 – 0

 

Návrh usnesení č. 2:

Starosta vyzval předsedu finančního výboru k seznámení s výsledky zasedání finančního výboru materiál v rámci bodu číslo 1. „Kontrola úkolů  minulého ZO“.

Předseda finančního výboru Jaroslav Havel přečetl zápis a doporučení ze zasedání finančního výboru.

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky bere na vědomí doporučení finančního výboru.

 

                                                                                                        6 – 0 – 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Ing. Jaroslava Hrozková vznesla dotaz k předsedovi finančního výboru, a to jaká bude celková cena retardérů, které mají být pořízeny a z jakých prostředků toto bude hrazeno, protože v rozpočtu na rok 2016 se s jejich pořízením nepočítalo.

Jaroslav Havel: 1 retardér vychází na 4500,- Kč, ulice Svatá o počtu 4 retardérů by vyšla na cca 20000,- Kč.

Mgr. Martin Bartoš doplnil informaci, že retardéry budou hrazeny z rezerv, vysvětlení může podat paní účetní.

Ing. Jaroslav Šitavanc doplňuje, že retardéry budou pořizovány postupně, jak to budou finanční rezervy umožňovat.

Paní Milada Pacnerová: Dotaz k bezpečnosti retardérů pro cyklisty. Ulice Svatá je součástí stezky pro cyklisty. A jestli nebudou retardéry bránit odstraňování sněhu z vozovky.

Zastupitelé vysvětlili, že retardér je určen pro běžný provoz na komunikaci a měl by tedy být bezpečný pro všechny účastníky silničního provozu při dodržení maximální povolené rychlosti. Sněhová radlice se dá retardérům přizpůsobit.

Ing. Hrozková chtěla upřesnit, že otázkou nevznesla nesouhlas s umístěním retardérů, ale chtěla vysvětlit, z čeho budou hrazeny, když v rozpočtu se na jejich pořízení finanční prostředky nevyčlenili.

 

Návrh usnesení č. 3:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 2. „Schválení účetní závěrky obce Lovčičky za rok 2015“.

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje účetní závěrku obce Lovčičky za rok 2015

                                                                                                        6 – 0 – 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 4:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 3 „Rozpočtové opatření číslo 4“.

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje rozpočtové opatření obce Lovčičky číslo 4

 

                                                                                                           6 – 0 – 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 5:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 4 „Přezkum hospodaření obce za rok 2015“.

Zastupitelstvo obce Lovčičky bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2015

                                                                                                          6 – 0 – 0

Usnesení č. 5 bylo vzato na vědomí.

 

Návrh usnesení č. 6:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu č. 5 „Schválení finančního daru MŠ Lovčičky“.

Starosta poděkoval Honebnímu společenstvu za finanční dar MŠ Lovčičky

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje finanční dar ve výši 5.600,- pro MŠ Lovčičky od Honebního společenstva Hubert Otnice

 

 

                                                                                                          6 – 0 – 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 7:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 6 „Stanovení ceny stočného v obci Lovčičky“.

 

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje cenu stočného 35,- Kč za 1 m³. Výběr stočného začne dnem následujícím po kolaudaci kanalizace a ČOV.

 

                                                                                                         6 – 0 – 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno

           

Návrh usnesení č. 8:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu číslo 7 „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky“.

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje žádost o poskytnutí dotace v hodnotě 2500,- Kč z rozpočtu obce Lovčičky tomuto žadateli

 

- Mgr. Dana Matyášová, Sdružení lovčičských žen

                                                                                                           6 – 0 – 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 9:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu 8 „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky“.

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lovčičky

 

- Mgr. Dana Matyášová, Sdružení lovčičských žen

 

 

b) pověřuje starostu obce k podpisu smluv

 

                                                                                                           6 – 0 – 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 10:

Starosta přednesl zastupitelům materiál k bodu 9 „Návrh smlouvy o dílo na rekonstrukci komunikace Pod Zahrádkami“.

Ing. Hrozková požádala zastupitelstvo o obecné seznámení zúčastněných občanů s obsahem smlouvy.

Starosta oznámil, že smlouva bude vyvěšena na úřední desce. Půjde o zakázku malého rozsahu. Smlouva bude uzavřena mezi obcí a vybraným dodavatelem. Komunikace bude zrekonstruována v úseku od křižovatky u dětského hřiště, až po komunikaci, kde navazuje zámková dlažba. Silnice bude také ze zámkové dlažby a půjde o úsek s maximální rychlostí 30km/hodinu, budou na ní umístěny retardéry a parkovací ostrůvky.

 

Zastupitelstvo obce Lovčičky schvaluje návrh smlouvy o dílo na rekonstrukci silnice Pod Zahrádkami, která bude sloužit jako podklad při poptávkovém řízení

                                                                                                          6 – 0 – 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

 

Různé:

Starosta přednesl zúčastněným poděkování městyse Nové Hvězdlice lovčičské jednotce SDH za aktivní účast při ukázkách činnosti SDH při oslavách 130. výročí založení SDH Nové Hvězdlice.

Ing. Matyáš podotkl, že tříděný odpad již řeší obec nezávisle na RESPONU prostřednictvím Programu zodpovědného nakládání s odpady. Na to paní Pacnerová namítla, že nádoby od barev nemůže dávat do pytlů určených pro tento způsob třídění, že potřebuje kontejnery.

Další dotaz paní Pacnerové, jestli jsou ve Svaté kontejnery na sklo a jestli a kdy tam budou. Starosta slíbil vyhodnocení požadavku v závislosti na plnění současných sběrných nádob.

Paní Pacnerová se zeptala, kdo financuje kompostéry. Starosta odpověděl, že kompostéry dotuje Evropská unie. Paní Pacnerová se dále ptá, kam půjdou peníze, které obec od občanů vybere (předpokládaná povinná spoluúčast cca 300,- Kč na kompostér) a jestli má obec právo tuto částku od občanů vybírat, když v ostatních obcích se kontejnery dávají zadarmo.

Starosta odpověděl, že peníze budou použity na spoluúčast obce. Předpokládaná dotace z EU je 85-90%. Zbytek doplácí obec a tuto částku vybere od občanů, kteří o kompostér mají zájem.

Paní Pacnerová podala zprávu o tom, že viděla (resp. její manžel a syn) opakovaně svozový vůz společnosti RESPONO naložit obsah vytříděných kontejnerů na plast i papír do jednoho vozu v jednom okamžiku. Požádala o vysvětlení a účelnost třídění těchto dvou komodit ze strany občanů.

Starosta odpověděl, že zřejmě tedy dochází k dotřídění na dotříďovací lince společnosti RESPONO. Ing. Klein uvedl, že obec je vázána smluvními podmínkami se svozovou společností, tedy třídit tyto komodity musí a co se děje s odpadem, který si RESPONO odveze, to už není záležitost obce.

Ing. Matyáš podotkl, že tříděný odpad již řeší obec nezávisle na RESPONU prostřednictvím Programu zodpovědného nakládání s odpady. Na to paní Pacnerová namítla, že nádoby od barev nemůže dávat do pytlů určených pro tento způsob třídění, že potřebuje kontejnery.

Pan Šmíd podal informaci, že po opravě místní kanalizace u jeho RD na místní komunikaci se po dešti drží větší množství vody a neodtéká.

Starosta již tuto záležitost reklamoval, k nápravě došlo jen na některých místech. Obec bude firmě posílat fotky a reklamovat znovu.

Starosta informoval, že byla zahájena příprava na kolaudaci ČOV, byl vyzván TDI, aby začal plnit smlouvu, kterou má s obcí a začal se starat o kolaudaci ČOV. Muselo ale být zažádáno o prodloužení zkušebního provozu ČOV a kolaudace musí být do 25.6.2016.

Ing. Hrozková se zeptala, proč obec zaměstnává důchodce (paní Laštůvková a pan Hlaváček), když například pan Pacner je nezaměstnaný a splňuje podmínky pro přijetí pro práci pro Obec Lovčičky. Paní Pacnerová doplňuje, že důchodci jsou placeni z rozpočtu Obce a zaměstnanci přes ÚP (VPP) by byly placeni z dotací ÚP. A že důchodci odvádí práci úměrně svému věku – pro ni k smíchu či pláči. To vše za obecní peníze. A pokud paní Adámková nezvládá svoji práci, tak má školka zaměstnat další osobu, která by byla placena státem a ne z obecního rozpočtu. Ing. Hrozková to označila za zbytečné a nehospodárné opatření.

Starosta: Obec má právo rozhodnout.  Od 1.6.2016 zaměstná obec pana Nesvadbu, který patří do rizikové skupiny 50+, od 1.7.2016 nabídne obec práci paní Evě Pacnerové, která má dítě do 10 let, ÚP ji obci nabídne, až bude na ÚP evidována 3 měsíce.

Paní Pacnerová poznamenala, že pan Pivoda práci sám nezvládá, písek ve Svaté po nehodě není zameten, slečna na něm měla úraz – na písku neubrzdila, musela do nemocnice.

Ing. Hrozková oceňuje, že paní Eva Pacnerová bude zaměstnaná. Paní Milada Pacnerová podotkla, že je to proto, že ji potřebují ve školce. Ing. Hrozková si myslí, že by měl být zaměstnán i někdo mladý.

Milada Pacnerová chce vysvětlení k tomu, že se starosta nechal slyšet, že on nebude s občany jednat projednávat jejich problémy, že od toho má místostarostu, na řešení problémů s občany a že starosta je tu jen od dotací. Zajímalo by ji, co je na tom pravdy. Na to starosta odpověděl, že dotyčný klidně může přijít a že on vždy říká, že je tu lidem k dispozici a že k němu má každý dveře otevřeny.

Paní Pacnerová se ptá, kolik bere místostarosta plat. Starosta odpověděl, že 7500,- Kč a že toto je veřejně dostupná informace a tato částka byla stanovena na ustavujícím zasedání ZO v roce 2014.

Dále se paní Pacnerová ptá (protože se jí ptá mnoho občanů), kdo je zodpovědný za špatné hospodaření obce, čí hlava případně majetek padne. Jestli všichni, kteří pro rozhodnutí hlasovali, nebo jen ten, kdo je ve funkci finančníka. Starosta odpovídá, že odpovědnost nese statutární zástupce i celé zastupitelstvo.

Paní Pacnerová chce znát rozpis všech skutečných výdajů obce za rok 2015. Starosta odpověděl, že má nárok na rozpočet v paragrafovém znění tak, jak bylo schvalováno zastupitelstvem - to je veřejná informace.

Paní Pacnerová má problém ohledně parkování. Udavači si fotili jejich auta a nahlásili je na Policii, že parkují na špatné straně vozovky (v zákazu zastavení). Uvedla, že šlo o pana Šitavance a Krause, dne 27.2.2016 v 00:30 hodin. Ing. Šitavanc uvádí, že v té době mohlo jít o kontrolu vodovodního řádu, protože v jednom ze sousedních domů docházelo k únikům vody.

Starosta upozornil zúčastněné, aby se navzájem neuráželi, protože se pořizuje veřejný audiovizuální záznam.

Ing. Kraus uvedl, že nepodává anonymní oznámení (udání), ale pokud chce někam něco ohlásit, udělá to veřejně a „podepíše se pod to“.

Paní Pacnerová předala starostovi flash disk s fotografiemi aut parkujících před jejich domem na straně vozovky, na které není zákaz zastavení. Odůvodňuje tím, proč nemůže parkovat na druhé straně před svým domem a proč tedy parkuje na straně, kde zákaz zastavení je.

Starosta informoval o záměru obce vybudovat parkovací místa. Obec vyvěsí záměr zápůjčky pozemků a s jednotlivými občany, u jejichž nemovitostí je to možné, obec pozemek před domem zapůjčí za účelem vybudování odstavného parkovacího místa.

Paní Pacnerová se ujišťuje, zda potom bude vozovka prosta zaparkovaných vozidel. Starosta odpovídá, že tam, kde bude možno parkovat mimo vozovku, bude dle zákona muset majitel vozu parkovat mimo vozovku. Paní Pacnerová se ptá, dle jakého zákona nemůže parkovat na vozovce, starosta odpovídá, že dle silničního zákona o komunikacích – na dvouproudové komunikaci musí po zaparkování vozu být 6m volného pásu vozovky. Paní Pacnerová uvádí, že 20 let s parkováním problém neměla.

Paní Kleinová se ptá, jestli by se na Strážce nedala vybudovat „paseka“ – volné prostranství. Např. pro konání obecních akcí (letní noc, apod.). Ing. Matyáš informoval o plánu stavební komise převedení Sóla směnou do majetku obce, vynětí z lesní půdy a vybudování kontaktního místa pro kulturní a společenské účely (pódium, …). Ing. Klein sdělil, že zápis stavební komise nečte na tomto zasedání ZO proto, že dosud nebyl připomínkován.

Starosta: pan Marek Kalousek žádá o povolení záměru výstavby RD na pozemku parc. č. 748/1 v lokalitě B3 určené k bydlení v RD. Ing. Klein uvádí, že i toto bylo předmětem jednání stavební komise a že možnost nabídky části pozemků ke směně v uvedené lokalitě připadá v úvahu.

Starosta informoval o žádosti pana Martina Voráče o odkup pozemku parc. č. 1941 v katastru obce Bošovice, který je v majetku obce Lovčičky pro výstavbu farmy. V dané lokalitě není v územním plánu obce Bošovice plánován záměr výstavby, pouze zachování stávající výstavby (bývalé hájovny). Jde tedy o záležitost obce Bošovice, jestli by takovou možnost povolila. Ing. Klein doplňuje, že pokud by k takové možnosti mělo dojít, pak by bylo možno řešit odkup pouze směnou pozemku.

Starosta: Lokalita pro výstavbu – B101 Podcibulčí. Daná lokalita byla vymezena pro výstavbu změnou územního plánu v roce 2010. Pan Žbánek podal žádost o vyřešení dopravní situace, na kterou mu bylo odpovězeno 16.3.2015 a pan Žbánek se ptá, jestli se v této lokalitě bude stavět a jak se dopravní situace bude řešit. Stavební komise se k tomu vyjádřila tak, že změna územního plánu předpokládá zásobení lokality distribučními sítěmi, které budou předmětem podrobnější dokumentace. Je zpracován návrh zastavovací studie, ale není nikde projednána. V odpovědi panu Žbánkovi se píše, že stavební a územní plánovací úřad ve Slavkově u Brna ani OÚ Lovčičky neeviduje dalšího zájemce o výstavbu v předmětném území. Občané podepsaní pod peticí budou o postupu a vývoji situace průběžně informováni OÚ Lovčičky. Dosud byla podána pouze jedna žádost o výstavbu, a to žádost pana Hrozka. K této žádosti starosta vydal vyjádření. Ing. Hrozková, která pana Hrozka zastupuje, slíbila odpověď na vyjádření v nejbližší době.

Pan Hovorka a pan Žbánek projevili obavy ohledně statiky jejich nemovitostí, stavu vozovky (prostorové hledisko – šířka vozovky, kvalita komunikace, …) a distribučních sítí vedoucích pod povrchem komunikace pro případ, že by dopravní zátěž byla vyšší, než je v současné době.

Ing. Matyáš: stávající komunikace byla vymezena jako komunikaci nižší kategorie, na tuto komunikaci navazují panely. Ty jsou umístěny na orné půdě, která není v majetku obce, ale na soukromých pozemcích. Navíc pouhé dva metry od oken stávajícího RD manželů Žbánkových. Bylo by nutno vypracovat regulační plán, který vymezí veřejné plochy, vybudovat místní komunikaci jednosměrnou, obec by musela vykoupit nějaký RD, který by byl na prodej a navázat tuto jednosměrku na komunikaci ve Svaté. Tak se nestalo, takže tato lokalita je velmi těžko přístupná a je potřeba toto projektově dořešit.

Ing. Matyáš ml.: Není povinností obce nechat zpracovat tento regulační plán, ten si může nechat vypracovat i investor (občan), nebo sdružení investorů.

 

Jednání ZO ukončeno v 20:35 hod.

Poděkováním starosty obce členům ZO a občanům za účast.

 

 V Lovčičkách,  dne  31.5.2016

 

Zapisovatel:                                         …………………………………….. 

Ověřovatelé:                                        .…………………………………….

           ……………………………………..

Starosta obce:                                     ……………………………………..

 

Audiovizuální záznam jednání ZO Lovčičky 26.5.2016 - první část

Audiovizuální záznam jednání ZO Lovčičky 26.5.2016 - druhá část

 

Datum vložení: 3. 6. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 2. 2017 9:24
Autor: Správce Webu

Zajímavé informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
slabý déšť 20 °C 12 °C
úterý 25. 6. prudký déšť 18/14 °C
středa 26. 6. déšť 19/15 °C
čtvrtek 27. 6. déšť 23/16 °C

Mohlo by Vás zajímat

Dotace

parallax-text parallax-prechod

nahoru